Statistieken van ADB categorieën

Astrologie onderzoek

Geobserveerde waarden in de ADB categorie Fine art artist

De ADB als controle groep gebruiken voor afzonderlijke ADB categorieën

Effectgrootte

Statistische toetsen om effecten te evalueren

P-waarden en gevonden effecten

En hoe zit het met de aspecten?

Het hele plaatje overzien

Combinaties van huis en planeet

Huisheren

Eigenschappen van TkAstroDb versie 2.4.2Gevonden waarden doen er toe, ook al zijn ze misschien niet altijd optimaal geselecteerd en gecategoriseerd. Daarom hebben we alle categorieën van de AstroDatabank geanalyseerd om uit te vinden wat statistisch gezien de meest relevante astrologische bevindingen waren per categorie. Het gaat om astrologische eigenschappen per categorie, de in de ADB verwachte waarden, de resulterende effectgroottes en de kansen om die uitkomst aan te treffen in een willekeurige ADB-steekproef van die grootte. We gebruikten de gevoelige chi-kwadraattoets om de variantie van rijen van planeet of cusp in teken of huis te bepalen en voor afzonderlijke metingen berekenden we de binomiale kans om afwijkingen door toeval aan te treffen in de ADB. Tevens berekenden we de Cohen's D effect waarden van eventuele astrologische effecten.

Wat wenst een ADB gebruiker met interesse in statistiek nog meer? Misschien dat we op een delicate manier met u bespreken of het astrologisch symbolisme nog wel van toepassing kan zijn op ADB categorieën? Want ieder individu is toch weer anders. Daarom zullen groepsgemiddelden u nog weinig over de individuele groepsleden vertellen. Brengt een analyse van de individuele horoscoop daar verandering in? Over dergelijke vragen ging Statistiek en astrologie volgens Dane Rudhyar:

But what does the category "medical men" or "general" actually mean in terms of the individual persons listed in books referring to that profession? Very little indeed! A youngster may take the medical courses or enter West Point or enlist in some branch of the services for many reasons, some of which may have very little to do with the character of the profession. A good general today may be an excellent administrator, or he may attain top ranks for various political reasons – and in the past because of his aristocratic background. All these things do not tell much about his personal character and his individual responses to life.

Maar dat zijn filosofische vragen die ook later gesteld kunnen worden. Het ging ons om de in Astrodatabank categorieën aangetroffen astrologische waarden. Niets meer, maar ook niets minder. Iedere astrologische discussie zal toch wel moeten beginnen met de door astrologen gevonden astrologische feiten. En die kunt u kwalitatief en kwantitatief op maat in individuele gevallen onderzoeken, maar ook door groepen met elkaar te vergelijken. We kozen voor dat laatste, want dat de horoscoop van ieder individu er anders uitziet wisten we al. Dat vanzelfsprekende feit hoeven we niet te onderzoeken. En dat ieder mens zich op ieder moment weer wat anders gedraagt is ook een bekend feit. Maar hebben we kennis van de astrologie nodig om die diversiteit te verklaren? Voor zover we weten hebben astrologen dat nooit overtuigend aangetoond. Objectief beschouwd gaat het dus om vooroordelen. Maar waarom geloven zoveel mensen daar nog in? Omdat die nobele leugens ooit heilig werden verklaard. En ingeburgerde mythen zijn lastig te bestrijden.

Astrologers claim, "astrology works." Their explanation of how and why it works are often naive and nearly always rely on some metaphysical principle which cannot be called "scientific" because it rests on assumptions which (1) are not clearly and consistently defined and (2) are not adequately supported by observable facts – or else these facts could be more simply explained by theories which have been found valid in other related fields of experimentation.

Onze onderzoeksvraag was of er statistisch gezien voldoende astrologische tendensen aantoonbaar zijn binnen door astrologen geclassificeerde groepen met bepaalde gedragingen, beroepen, ziekten, voorkeuren enzovoort. Als ze al bestaan zouden we met kennis van die risicofactoren astrologische zaken kunnen verklaren en voorspellen. Maar zolang ze niet objectief aangetoond zijn hebben ook schijnbaar correct uitgevoerde astrologische duidingen maar weinig voorspellende waarde. Want onder het mom van toeval bestaat niet, de traditionele astrologieboeken wisten het al eeuwen beter, pretendeert een astroloog dan iets te verklaren dat hij helemaal niet op die manier kan bepalen.

Zonder empirische regels waar dat astrologische oordeel op gebaseerd is, blijft iedere duiding slechts een ad hoc brouwsel van populaire astrologische ingrediënten. Er staat dus nogal wat op het spel voor astrologen. Maar ook van methodologen en empirici verwachtten we kritiek. Om ons onderzoek transparant en betrouwbaar uit te voeren werd speciale open source software ontwikkeld. Mochten daar fouten in staan, dan staat iedereen vrij om de software te verbeteren. De astrologische gegevens worden door ons per categorie aan u gepresenteerd in rekenbladen waarmee u direct aan de slag kunt gaan. Omdat we weten dat niet iedereen over voldoende computervaardigheden en processorkracht beschikt om met het Python programma TkAstroDb die berekeningen uit te kunnen voeren.

Naast uitvoerige beschrijvende statistieken van alle ADB categorieën treft u ook grote rekenbladen aan met de binomiale kanswaarden van iedere astrologische bevinding. Want pas als de gevonden afwijkingen in een steekproef met de omvang van de onderzochte ADB categorie veel groter zijn dan door het toeval van de bemonsteringsfout kon worden verwacht, spreken we van statistische significante afwijkingen.

Dat kan geen toeval meer zijn zeggen astrologen als ze treffende coïncidenties aantreffen in een horoscoop. Als ze iemand met vier persoonlijke planeten in ram agressief zien optreden, dan bevestigt dat hun astrologische blik op de wereld. Maar wat als dat Ram-effect niet in grote groepen van vermeende agressievelingen aantoonbaar is? Zonder een empirisch getoetst theoretisch referentiekader heeft zo'n astro-logische duiding weinig zin.

Wetenschappers die groepskenmerken of reeksen van gebeurtenissen op een meer objectieve manier met elkaar vergelijken zoeken naar lage p-waarden voor de gevonden verschillen. Iets kan zo nu en dan in de tijd gebeuren. Maar een lage p-waarde verhoogt de kans op herhaling van die bevinding. Maar bij eenmalige zeldzame vondsten beschikken we niet over p-waarden. De kans op herhaling van die gebeurtenis is dan gering. Maar ook de effectgrootte is voor empirici van groot belang, want kleine verschillen hebben minder impact. Ze maken voorspellingen op individueel niveau bijzonder lastig, zelfs als ze zich cumulatief of progressief in de tijd manifesteren. Na jaren roken neemt uw kans op longkanker steeds meer toe. Maar ook passieve meerokers maken kans op longkanker.

We onderzochten om dergelijke vragen getalsmatig (gevonden verschillen, effectwaarde, p-waarde) te beantwoorden maar liefst 793 ADB categorieën op hun astrologische kenmerken.

Astrodatabank category sub-sections

We presenteren u geen meningen of boekenkennis met astrologische aforismen, maar bruikbare statistische data op basis van empirisch onderzoek van door astrologen uitgevoerde kennisvergaring. De in iedere ADB categorie gevonden resultaten zijn als LibreOffice of Excel rekenbladen terug te vinden onder ADB stats. Er komen geregeld nieuwe updates van de ADB data uit in adbexport. Daar kunt u met het programma TkAstroDb ook zelf berekeningen mee uitvoeren om de door ons gepresenteerde data te controleren.

De bestanden uit de directory Adb_Version_181128_2309 zijn gebaseerd op ADB versie van 28 november 2018. Hiervan zijn de categorieën vrijwel compleet uitgewerkt. U kunt ze downloaden als Adb_Version_181128_2309.7z (132 MB). Deze bestanden zijn vrij te gebruiken voor astrologie onderzoek of statistiek onderwijs. Of gewoon voor uw plezier.

U mag onze bevindingen onder de GNU-licentie voor vrije documentatie kopiëren, aanpassen of onder de GDLF licentie wederverkopen. Maar vergeet bij publicatie nimmer uw bronnen te vermelden. Anders wordt het weer een C(autious), no source speculatie, waarbij bepaalde bevindingen teveel uit hun verband kunnen worden gerukt. Het gaat ons niet om het geld, maar om de gevonden feiten. En daarom waarschuwen we u voor significance inflation, waarbij via knip en plak technieken onterecht spektakel wordt gemaakt.

Dit grootschalige onderzoek is natuurlijk een vorm van data mining, waarbij alleen al door toeval altijd wel wat significante vals positieve uitkomsten te verwachten zullen zijn. Maar doorgaans zullen ze niet met zo'n indrukwekkende effectgrootte opleveren als in uw kleinschalige astrologische praktijk. En dat heeft zo zijn mathematische redenen zoals ik besprak onder de bemonsteringsfout.

Bij een steekproef zullen de gevonden waarden doorgaans hoger of lager uitvallen dan bij de onderzochte groep (populatie) het geval is. We vinden variaties rondom het groepsgemiddelde. Dit is de zogenaamde bemonsteringsfout (sampling error) die door statistici grondig is onderzocht. En aldoor bleek, dat hoe groter de grootte van de steekproef (n), des te geringer de gevonden afwijking percentueel zal zijn.

En die sampling error hangt weer samen met het voor astrologen lastige fenomeen van Regression to the mean:

For statisticians regression to the mean refers to the empirical rule that the larger the sample taken from a population, the more closer the measured properties of that sample resemble the actual values of the studied population. But astrologers interpret statistical and empirical rules in a quite alternative way.
...
Astrologers explained the less impressive results of the Belgian Committee by claiming that only Gauquelin's from the Who is who books selected professionals were iconic enough.

Ik kwam een dergelijke discrepantie tegen toen ik moest toegeven dat de astrologische beschrijving van Donald Trump een iconische voltreffer was.

Het merkwaardige van de horoscoop van Donald Trump is dat de klassieke astrologische beschrijvingen perfect passen in het beeld dat hij laat zien. En die beschrijvingen bestonden al voordat hij president werd. Zie: trump_cosmic_report.pdf.

Maar de in de ADB categorieën gevonden feiten blijven nog wel relevant voor de gewone astroloog. Want u bedient waarschijnlijk geen presidenten zoals Donald Trump, maar gewone mensen voor wie dat klassieke astrologische verhaal waarschijnlijk niet opgaat. Daarom zult u ook de astrologische statistieken moeten kennen. Zodat u niet afgeleid wordt door spectaculaire uitzonderingen op de regels die alle aandacht opeisen.

Het gaat maar liefst om 1,4 GB aan bijzonder interessante astrologische data in 6554 bestanden en 4278 mappen, waaronder veel lege mappen die aangeven onder welke omstandigheden ze waren geproduceerd door het open source programma TkAstroDb. En dat laatste, de daadwerkelijk gebruikte orbs, huizen en controlegroepen, vermelden veel auteurs van astrologieboeken u niet eens. Ze vertellen u hoogstens hoe het astrologische verhaal zou moeten zijn, maar op de details van de in de praktijk gevonden waarden gaan ze zelden in. Het leek ons een goed idee om daarin heel expliciet te zijn.

Onderstaand voorbeeld kan de door TkAstroDb aangemaakte directorystructuur verhelderen. Het begint met een map die de versie van de uitdraai van de ADB gegevens aangeeft: adb_Version_181128_2309. Dit is een uitdraai van 28-11-2018 om 23h09. Daarna volgen directories die ADB categorieën aangeven: Vocation\Art\Fine_art_artist. Het gaat hier om kunstschilders en tekenaars.

De map RR_AA+A+B geeft de gebruikte Rodden Ratings aan: Hier zijn dat de AA, A en B tijden. De subdirectory ORB_6_2_2_4_2_6_6_2_2_2_6 geeft de gebruikte orbs aan en de mapnaam Placidus het gebruikte huizensysteem.

Human geeft aan dat er uitsluitend gezocht is in naar humane horoscopen; dus niet naar aardbevingen (mundane). Andere mappen die u tegen kunt komen zijn North of South voor horoscopen die uit respectievelijk het Noordelijk of het Zuidelijk halfrond afkomstig zijn en Male en Female geven selecties op geslacht aan.

Onder Adb_Version_181128_2309/Vocation/Art/Fine_art_artist/RR_AA+A+B/ORB_6_2_2_4_2_6_6_2_2_2_6/Placidus/Human/ vindt u de volgende bestanden:

12-09-2019 22:10 316.103 1902_variance_painters.ods
08-01-2020 15:19 230.400 binomial_limit.xlsx
22-07-2019 20:11 230.400 chi-square.xlsx
06-11-2019 00:20 249.856 cohens_d_effect.xlsx
22-07-2019 20:09 229.888 effect-size.xlsx
22-07-2019 20:08 230.400 expected_values.xlsx
04-03-2019 05:20 273.920 observed_values.xlsx
04-03-2019 08:19 234 output.log

De output.log geeft dit ook al aan:

Adb Version: adb_export_181128_2309
House System: Placidus
Rodden Rating: AA+A+B
Orb Factor: 6_2_2_4_2_6_6_2_2_2_6
Category: Vocation/Art/Fine_art_artist
|2019-03-03 22:14:57| Process started.
|2019-03-04 05:20:43| Process finished.Geobserveerde waarden in de ADB categorie Fine art artist

> Top <

De berekening van het bronbestand observed_values.xlsx duurde ruim 7 uur op een snelle Ryzen 2700X computer met ruim geheugen. Inmiddels is de Python code aanzienlijk sneller geworden. Het gaat om de gevonden astrologische waarden van 1902 personen in de ADB categorie Fine art artist. Het rekenblad bevat relevante astrologische data over die ADB categorie. Om ruimte te besparen laat ik u hier steeds maar een deel ervan zien.

Event:

False

Adb Version:

adb_export_181128_2309

Human:

True

House System:

Placidus

Male:

True

Rodden Rating:

AA+A+B

Female:

True

Category:

Vocation/Art/Fine_art_artist

North Hemisphere:

True
South Hemisphere:

TrueAries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Total

Sun

179

167

186

139

166

130

155

136

135

155

160

194

1902

Moon

172

179

164

159

147

167

147

153

139

155

150

170

1902

Mercury

156

159

152

139

139

154

159

159

147

162

195

181

1902

Venus

164

193

155

168

126

169

145

118

168

124

183

189

1902

Mars

147

179

177

185

179

138

189

166

144

145

134

119

1902

Jupiter

149

140

140

165

177

149

178

180

164

179

148

133

1902

Saturn

165

162

162

116

118

153

154

177

170

163

190

172

1902

Uranus

199

181

153

124

128

125

125

138

172

201

171

185

1902

Neptune

151

204

217

276

225

239

128

83

89

91

87

112

1902

Pluto

191

353

530

425

192

52

25

8

5

5

14

102

1902

N. Node

162

146

172

164

156

171

152

179

152

135

152

161

1902

Chiron

317

270

164

137

83

58

63

65

92

134

224

295

1902
Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Total

Cusp 1

88

126

139

217

207

204

197

204

204

135

95

86

1902

Cusp 2

100

129

171

178

218

180

186

185

178

173

102

102

1902

Cusp 3

134

124

180

186

164

191

159

175

166

162

131

130

1902

Cusp 4

155

158

159

197

152

142

172

145

173

156

155

138

1902

Cusp 5

167

171

175

164

165

125

117

167

154

168

165

164

1902

Cusp 6

189

196

174

146

124

129

104

108

191

176

182

183

1902

Cusp 7

197

204

204

135

95

86

88

126

139

217

207

204

1902

Cusp 8

186

185

178

173

102

102

100

129

171

178

218

180

1902

Cusp 9

159

175

166

162

131

130

134

124

180

186

164

191

1902

Cusp 10

172

145

173

156

155

138

155

158

159

197

152

142

1902

Cusp 11

117

167

154

168

165

164

167

171

175

164

165

125

1902

Cusp 12

104

108

191

176

182

183

189

196

174

146

124

129

1902
H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

H 10

H 11

H 12

Total

Sun

184

159

173

157

166

129

147

140

148

148

164

187

1902

Moon

168

183

148

155

147

166

146

132

177

161

157

162

1902

Mercury

180

174

181

167

159

141

136

147

138

141

172

166

1902

Venus

156

186

168

159

151

154

139

139

137

156

174

183

1902

Mars

165

160

163

124

169

152

150

170

152

177

168

152

1902

Jupiter

153

156

183

148

161

154

151

152

160

156

171

157

1902

Saturn

170

166

152

175

184

157

163

146

131

165

147

146

1902

Uranus

144

179

149

179

185

155

148

145

163

158

161

136

1902

Neptune

147

140

155

149

141

149

159

172

195

144

178

173

1902

Pluto

109

133

130

118

144

125

175

199

187

167

212

203

1902

N. Node

158

145

156

173

149

157

162

160

138

163

168

173

1902

Chiron

161

141

155

161

165

170

177

145

143

172

140

172

1902Conjunction: Orb +- 6
Sun


71

Moon

317

53

Mercury
167

54

180

Venus98

65

118

92

Mars


71

47

66

67

67

Jupiter

84

76

75

68

55

61

Saturn
66

46

66

64

67

80

57

Uranus52

56

70

69

64

61

54

39

Neptune


57

77

71

63

73

50

62

44

151

Pluto

65

59

83

63

57

43

58

71

78

61

N Node
77

66

75

82

44

82

41

36

81

85

67

ChironUiteindelijk gaat het erom dat u vragen beantwoorden kunt als: Komt Venus conjunct Saturnus veel meer dan door toeval kon worden verwacht bij schilders voor? Het antwoord is volgens ons onderzoek nee, want de effect grootte was 1,00 (neutraal, p is 0,52) om precies te zijn. Hoe we dat bepaalden komt nu aan bod.

De ADB als controle groep gebruiken voor afzonderlijke ADB categorieën

> Top <

De vraag is nu: Wat kon u verwachten? U kunt dan denken nogal wiedus 1902/12 = 158,5 is de verwachte waarde, maar met de snel rijzende huizen en langzame planeten gaat dat beslist niet op. En natuurlijk zijn ook de aspecten niet gelijkmatig verdeeld, omdat een oppositie tussen Mercurius en de Zon vanuit de aarde gezien onmogelijk is. Om die reden maakten we gebruik van een controle groep, in dit geval het bestand control_group.xlsx dat ook C tijden van de gebruikte adb_export_181128_2309 uitdraai bevatte.

Het bronbestand observed_values.xlsx met een selectie van de categorie fine art artists (n = 1902) is dus een deelverzameling van het bestand control_group.xlsx (n = 55047), dat alle ADB ingangen met een geboortetijd bevat. Wiskundig gezien (Set theory) is dit belangrijk, want dan kunnen we de resultaten van observed_values.xlsx opvatten als een steekproef met n = 1902 van de ADB als gekende populatie. Spelen de door ons bestudeerde astrologische factoren een aantoonbare rol in een bepaalde ADB categorie, dan moeten de waarden in observed_values.xlsx aanzienlijk verschillen van de waarden die aangetroffen kunnen worden bij een willekeurige steekproef van 1902 personen uit diezelfde ADB. Daarom moesten we niet alleen de effectwaarde van eventuele astrologische invloeden berekenen, maar ook hun p-waarden en betrouwbaarheidsintervallen. En dat is nuttige empirische informatie die u niet in astrologieboeken aantreft. Daarin staan slechts vage speculaties in de traditie van het astrologische symbolisme, waarmee u schijnbaar van alles verklaren kunt, maar zelden concrete voorspellingen mee kunt doen.

En natuurlijk kan iedere astroloog bij empirische bevindingen die niet bij zijn persoonlijke voorkeuren aansluiten altijd roepen: Maar volgens mij moet het toch wel heel anders zijn! Maar dan gebruikt u de dezelfde speculatieve drogredenen die u ook al in uw astrologische leerboeken aantrof. Geloofszaken en dogma's als de maagdelijke geboorte en hemelvaart van Jezus zijn niet meer te onderzoeken. Daar moet u wel op de betrouwbaarheid van uw heilige boeken afgaan. Maar geldt dat ook voor uw astrologische uitspraken? Inderdaad, iets anders zou ook wel eens waar kunnen zijn, misschien maakten de ouden ooit wel eens een punt, maar hoe relevant en reproduceerbaar is dat veronderstelde effect als het niet terug te vinden is in een wat breder opgezet hedendaags empirisch onderzoek?

Een astrologische hypothese opwerpen naar aanleiding van incidentele bevindingen in een kleinschalig onderzoek is het halve werk, maar een astroloog met kennis van zaken moet die klus ook kunnen afmaken. En dus moet hij nagaan of die astro-logische regels ook aantoonbaar voor veel meer personen gelden. En dat is wat anders dan bevestiging zoeken voor uw standpunt bij geloofsgenoten of een beroep doen op uw heilige boeken. Want dat kan iedere gelovige doen, hoe absurd de uitgangspunten van dat geloof ook mogen zijn. Om anderen op een normale manier te overtuigen is het belangrijk om op zoek te gaan naar objectief meetbare gebeurtenissen, feiten en omstandigheden die uw stellingen ondersteunen. En dat lukt u niet met de lokale wonderverhalen uit uw kerk, omdat die zelden objectief of reproduceerbaar zijn. Dat kan alleen met breed opgezet empirisch onderzoek naar alle relevante factoren die een rol kunnen spelen bij astrologische kwesties.

Alle relevante factoren? Ja, volgens rechters en wetenschappers volstaat het niet om astrologische factoren simpelweg te koppelen aan het door u geobserveerd gedrag zoals bij de vraag: Zijn rammen agressief?

Pas na een deugdelijk bewijsvoering voor een onafhankelijk Hof van Justitie kan er soms sprake zijn van voortschrijdend inzicht. Maar het massaal scanderen van de astrologische leus Rammen zijn agressief maakt Rammen nog niet agressief. Dat vooroordeel kan hoogstens de opinie van onnozele juryleden beïnvloeden. En Rammen worden boos als ze daar in de Astrologische Telegraaf weer eens vals beschuldigd van worden. Maar maakt dat een ram agressief? Wie is hier de agressor? Misschien projecteert u wel uw eigen blinde vlekken op de door u nog onbegrepen Ram?

Een Lieve Mona zou u dus kunnen geruststellen dat rammen in de ogen van veel astrologen weliswaar vaker agressief zijn, maar dat het in de praktijk wel meevalt. We spreken dan van vooroordelen, die u misschien regelmatig aantreft in de berichtgeving van uw Astrologische Telegraaf, maar die bij nader inzien niet zo representatief voor het algemene plaatje bleken te zijn. Want uit ons onderzoek onder agressievelingen volgens ADB astrologen bleek het ram-effect op agressiviteit wel mee te vallen:

In een onderzoek uit 2019 van de ADB Research groep werd Zon in Ram 1,53 (ci 0,95-2,11) maal zo vaak aangetroffen in de ADB categorie aggressive/brash dan in de ADB was verwacht (p=0,0278).

Maar in de weerbarstige praktijk zien we door een macaber fluisterspel die genuanceerde boodschap vaak weer in de oorspronkelijke Rammen zijn agressief beeldvorming veranderen:

Eenzijdige slogans worden doorgaans beter onthouden, dan de meer genuanceerde uitspraken waar ze ooit op waren gebaseerd. En die slechte gewoonte om ongefundeerde vooroordelen massaal te verspreiden wordt natuurlijk versneld als de lieden die de leugens verspreiden niet eens de moeite nemen om hun bronnen serieus te raadplegen, laat staan om ze correct te citeren.

Hoe kunnen we systematisch onrecht door vooroordelen voorkomen? Ten eerste door auteurs die beweringen doen zonder met deugdelijke bewijzen aan te komen, niet al te serieus te nemen. Want wie iets stelt, die moet dat ook bewijzen. Het eerste uitgangspunt van iedere kennisvergaring is: Ik weet het nog niet. Het tweede basisprincipe is om opnieuw maar een kwalitatief of kwantitatief onderzoek te starten volgens het principe Meten is weten. En als u daar geen tijd of mogelijkheden voor hebt, dan kunt u net als Socrates deskundigen daarover bevragen. Maar bedenk wel dat die deskundigen niet alles kunnen weten. De schoonmaakster in een psychiatrische kliniek weet vaak meer van de patiënten, dan de psychiater die hun hoofdbehandelaar zou moeten zijn. Een psychiater die de regie wil behouden wil, houdt daar rekening mee. Ze, het zorgpersoneel, zijn mijn oren en ogen vertelde hij mij.

Om een empirisch onderzoek goed te doen moet u volgens empirici, rechters en filosofen rekening houden met al de bekende bias en toevalsfactoren En dat raakt aan het derde elementaire kennisprincipe. Bias is vaak lastig op te sporen, maar de rol van toeval kunnen we berekenen.

Hoe gaat dat? In ons geval vergeleken we de astrologische eigenschappen van bepaalde ADB subcategorieën met de astrologische eigenschappen van de ADB als een geheel. Daarmee gaven we een nauwkeurig antwoord op de vraag wat werd aangetroffen in deze populatie als geheel, maar ook in iedere (sub)categorie ervan. En vervolgens konden we de belangrijke vraag stellen of astrologische bevindingen in specifieke ADB categorieën statistisch gezien voldoende afweken van wat door toeval kon worden verwacht. Is dat wel het geval, dan loont het om naar eventuele astrologische oorzaken van die onverwachte afwijkingen te speuren, maar voor waarden die dicht bij de verwachtingswaarden liggen heeft dat zelden zin. Omdat waarden die niet vele standaard deviaties van het gemiddelde afwijken maar een geringe kans op herhaling hebben.

Stel we onderzochten 12 agressievelingen en kwamen op dit plaatje uit.

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aquarius

Pisces

Total

4

2

1

0

1

0

0

2

1

1

0

0

12

Wat is normaal? Volgens de niet met de bemonsteringsfout bekende astrologen is het ideale plaatje van een twaalfzijdige dobbelsteen dat iedere zijde eenmaal opkomt na 12 worpen.

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aquarius

Pisces

Total

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Maar is dat ideale plaatje ook een reëel uitgangspunt? Nee, want de kans om die verwachtingswaarde (np) na 12 worpen met een 12 zijdige dobbelsteen aan te treffen is piepklein. Het gaat om 12*11*10*9*8*7*6*5*4*3*2*1 maal 1/12 tot de macht 12 is: 0,00537 %. Uitkomsten van 0 tot en met 3 zijn allemaal nog vrij normaal te noemen. Alleen de uitkomst van 4 rammen tegen 0-3 verwacht is aan de hoge kant met een P(x=4) van 1,19% en een P(x > 3) van 1,38%. Maar na slechts 12 metingen, is de kans groot dat de gevonden effectwaarde van 4 in een groter onderzoek geen stand houdt.


Pas als u veel meer waarnemingen doet, ziet u de bekende regressie naar het gemiddelde. Maar bij kleinschalig astrologisch onderzoek moet u altijd rekening houden met ogenschijnlijk extreme uitkomsten die door het toeval van bemonsteringsfout werden bepaald.

Hieronder ziet u de waarden in de ADB controlegroep. Dit zijn de simpele gevonden feiten.

Event:

False

Adb Version:

adb_export_181128_2309

Human:

True

House System:

Placidus

Male:

True

Rodden Rating:

AA+A+B+C

Female:

True

Category:

Control_Group

North Hemisphere:

TrueStatistieken van ADB categorieën

South Hemisphere:

TrueAries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aquarius

Pisces

Total

Sun

4738

4771

4772

4702

4731

4511

4522

4259

4194

4449

4601

4797

55047

Moon

4673

4521

4652

4483

4618

4505

4538

4567

4576

4618

4652

4644

55047

Mercury

4432

4299

4194

4184

4409

4584

4717

4823

4830

4828

4916

4831

55047

Venus

4906

4787

4548

5134

4103

5243

3884

4579

4439

3890

5147

4387

55047

Mars

3983

4332

4871

5128

5497

5489

5192

4802

4319

3912

3779

3743

55047

Jupiter

4136

4224

4140

4597

4786

5150

5229

5146

4833

4441

4173

4192

55047

Saturn

4125

4220

4249

4053

4559

4745

4836

4912

5139

5023

4822

4364

55047

Uranus

5178

4924

6210

5130

4331

4187

4100

3673

3884

4159

3987

5284

55047

Neptune

1854

2938

3608

5166

7319

8227

9330

6504

4489

2695

1495

1422

55047

Pluto

1871

4484

9025

13318

12163

6223

3279

1949

778

462

342

1153

55047

N. Node

4739

4663

4911

4826

4615

4615

4591

4365

4302

4305

4487

4628

55047

Chiron

9290

7520

4691

3276

2604

1884

2098

2618

2915

3864

6038

8249

55047
Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Total

Cusp 1

2559

3199

4384

5542

6059

5956

6018

5838

5462

4236

3235

2559

55047

Cusp 2

3185

3646

4535

5403

5545

5363

5472

5605

5172

4540

3482

3099

55047

Cusp 3

3650

4119

4759

5192

5019

4917

4755

5161

5204

4599

4061

3611

55047

Cusp 4

4170

4468

5029

4962

4634

4192

4400

4495

5016

4974

4517

4190

55047

Cusp 5

4742

4947

5141

4650

4149

3788

3722

4103

4784

5118

5125

4778

55047

Cusp 6

5323

5481

5157

4581

3552

3219

3176

3642

4548

5407

5490

5471

55047

Cusp 7

6018

5838

5462

4236

3235

2559

2559

3199

4384

5542

6059

5956

55047

Cusp 8

5472

5605

5172

4540

3482

3099

3185

3646

4535

5403

5545

5363

55047

Cusp 9

4755

5161

5204

4599

4061

3611

3650

4119

4759

5192

5019

4917

55047

Cusp 10

4400

4495

5016

4974

4517

4190

4170

4468

5029

4962

4634

4192

55047

Cusp 11

3722

4103

4784

5118

5125

4778

4742

4947

5141

4650

4149

3788

55047

Cusp 12

3176

3642

4548

5407

5490

5471

5323

5481

5157

4581

3552

3219

55047
H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

H 10

H 11

H 12

Total

Sun

5220

4975

4643

4287

4020

3961

4085

4141

4197

5072

5162

5284

55047

Moon

4541

4557

4628

4567

4555

4554

4675

4493

4569

4579

4648

4681

55047

Mercury

5187

5060

4808

4370

4100

4029

4053

3992

4448

4757

5036

5207

55047

Venus

5124

4911

4656

4273

4220

4034

4080

4146

4463

4827

5096

5217

55047

Mars

4732

4677

4523

4355

4400

4231

4454

4568

4554

4825

4802

4926

55047

Jupiter

4529

4629

4657

4586

4663

4589

4499

4496

4538

4731

4481

4649

55047

Saturn

4696

4650

4526

4680

4619

4622

4633

4467

4412

4481

4603

4658

55047

Uranus

4580

4421

4436

4477

4561

4472

4664

4632

4779

4678

4776

4571

55047

Neptune

4530

4517

4463

4483

4582

4496

4577

4756

4794

4582

4648

4619

55047

Pluto

3871

3757

3993

3951

3853

3866

5217

5231

5327

5273

5417

5291

55047

N. Node

4520

4525

4505

4536

4717

4603

4528

4535

4679

4603

4627

4669

55047

Chiron

4541

4553

4464

4566

4656

4564

4624

4538

4652

4669

4579

4641

55047Conjunction: Orb +- 6
Sun


1810

Moon

9428

1856

Mercury
5091

1748

5557

Venus3050

1823

3290

3125

Mars


2178

1808

2221

2204

1912

Jupiter

2080

1807

2064

1973

2096

1857

Saturn
2011

1769

1978

1958

1940

2294

1781

Uranus1906

1860

1867

1918

1897

1921

1692

1029

Neptune


1927

1828

1870

1837

1879

1785

2032

2206

2303

Pluto

1913

1882

1756

1930

1846

1568

1525

1635

1763

1696

N Node
2023

1909

1871

2122

1499

2699

954

589

1817

1545

1811

ChironLiefhebbers van statistiek kunnen ook kijken naar control_group_variance_placidus.ods, dat de in de ADB controlegroep gevonden waarden vertaalt naar Z-scores. Het gaat om de in de rijen van twaalf gevonden afwijkingen van het gemiddelde (x-np), gedeeld door de standaard deviatie (SD). De berekening van de Z waarde is een goed voorbeeld van een statische techniek die helpt om patronen in ruwe data te vinden. Doordat het om relatieve verschillen gaat kunnen daarmee ook appels en peren vergeleken worden.

In dit geval ziet u dat in de ADB de posities van planeet in teken ongelijk verdeeld zijn. Zo komt Zon in Boogschutter twee standaarddeviaties minder vaak voor dan verwacht. Maar belangrijker is het absolute verschil in grootte van de standaarddeviatie (SD). Die is het geringst voor de Maan in teken (61,80) en maximaal voor Pluto in teken (4410,1). Verder valt op dat, waar voor de Maan en misschien ook voor Venus positieve en negatieve Z waarden willekeurig over de tekens verspreid lijken te zijn, ze voor andere tekens in clusters verschijnen. Zon in Maagd tot en met Zon in Steenbok komen minder vaak voor dan verwacht en de overige tekens vaker dan verwacht. Dit zou te maken kunnen hebben met seizoensinvloeden op geboorte. Dan zou het in het Zuidelijk halfrond omgekeerd moeten zijn. Maar dat bleek niet het geval.

Voor de langzame planeten zijn die effecten nog veel sterker, gezien hun hoge standaarddeviatie. Maar hier hebben we vooral te maken met het feit dat betrouwbare geboortedata uit het verre verleden, en zeker geboortetijden uit de oudheid, uiterst zeldzaam zijn. En die komen dan niet in de ADB terecht. Dat geeft dus een ongelijk in tijd verdeelde database.

Z

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

SD

Sun

0,77

0,94

0,94

0,59

0,73

-0,39

-0,33

-1,68

-2,01

-0,71

0,07

1,07

195,8

Moon

1,39

-1,07

1,05

-1,69

0,50

-1,33

-0,80

-0,33

-0,18

0,50

1,05

0,92

61,8

Mercury

-0,60

-1,11

-1,51

-1,55

-0,68

-0,01

0,50

0,91

0,93

0,92

1,26

0,94

260,3

Venus

0,70

0,44

-0,09

1,21

-1,07

1,45

-1,55

-0,02

-0,33

-1,54

1,24

-0,44

453,0

Mars

-0,96

-0,41

0,45

0,86

1,45

1,43

0,96

0,34

-0,43

-1,07

-1,28

-1,34

629,1

Jupiter

-1,10

-0,88

-1,09

0,02

0,48

1,37

1,56

1,36

0,60

-0,36

-1,01

-0,96

410,8

Saturn

-1,29

-1,02

-0,94

-1,49

-0,08

0,44

0,69

0,91

1,54

1,22

0,66

-0,62

358,3

Uranus

0,82

0,47

2,26

0,75

-0,36

-0,56

-0,68

-1,27

-0,98

-0,60

-0,83

0,97

719,6

Neptune

-1,05

-0,63

-0,38

0,22

1,05

1,40

1,82

0,74

-0,04

-0,73

-1,19

-1,21

2606,6

Pluto

-0,62

-0,02

1,01

1,98

1,72

0,37

-0,30

-0,60

-0,86

-0,94

-0,96

-0,78

4410,1

N. Node

0,82

0,41

1,74

1,28

0,15

0,15

0,02

-1,20

-1,54

-1,52

-0,54

0,22

185,8

Chiron

1,91

1,19

0,04

-0,53

-0,81

-1,10

-1,01

-0,80

-0,68

-0,29

0,59

1,49

2459,6

Als de planeten en huizen normaal verdeeld waren over de zodiak dan zou hun standaard deviatie de wortel moeten zijn uit np(1-p) is 64,85. Maar alleen voor de snel bewegende maan in teken (61,80) troffen we die verwachtingswaarde bijna aan. Het verschil is maar 3,05 of 305/64,58 is 4,72 % van de verwachte waarde. Dit verschil komt op een 360 graden schaal overeen met 3,6*4,72 = 17,0 graden of een orb van 8,50 graden.

Ter vergelijking: Een precisie van de geboortetijd van +/- een half uur komt overeen met 360 graden gedeeld door 24 is een marge van 15 graden of een ruime orb van 7,5 graad. Het verschil tussen het gemiddelde aantal dagen in een jaar (365,242199) en de 360 graden van de zodiac is 365,24-360 is 5,24 dagen. En die astrologische standaardfout van 1,456 % komt overeen met een orb van wel 2,62 graden (1,456*1,8).

Voor deze variantieberekeningen van een gekende populatie deelden we volgens de regels door n=12. Maar ook die grote ADB is maar een selecte steekproef van het geheel. Hadden we gedeeld door n-1=11, de waarde die statistici aanbevelen voor variantieberekeningen in steekproeven, dan was de voor Maan in teken gevonden standaard deviatie 64,55 geweest. Het verschil met de gevonden waarde 61,8 is dan nog maar 0,46% oftewel 1,65 graden of een orb van slechts 0,825 graden.

Wat betekent dit voor de astrologische praktijk? Dat individuele rectificaties en prognoses die zich op maanstanden baseren, meer kans maken om effectief te zijn, dan de rectificaties en prognoses die op uw vage associaties met nog onbekende zeer ruime orbs gebaseerd zijn.

Voor Placidus Cusp in teken ziet u heel goed de effecten van de snelle en langzame tekens op het Noordelijk halfrond, waar de meeste ADB ingangen vandaan komen. De waarden zijn op geometrische gronden symmetrisch: Ascendent in Ram scoort als Descendant in Weegschaal (-1,52). Op de horizontale 1-7 as is de variantie maximaal met een standaard deviatie van 1227,8 en op de meer verticale 4-10 as minimaal met een standaard deviatie van 319,1.

Z

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sagi

Cap

Aqua

Pisces

SD

Cusp 1

-1,52

-1,04

-0,15

0,71

1,10

1,02

1,07

0,93

0,65

-0,26

-1,01

-1,52

1337,8

Cusp 2

-1,49

-1,00

-0,06

0,87

1,02

0,82

0,94

1,08

0,62

-0,05

-1,17

-1,58

941,6

Cusp 3

-1,68

-0,84

0,31

1,08

0,77

0,59

0,30

1,03

1,10

0,02

-0,94

-1,74

559,5

Cusp 4

-1,31

-0,37

1,38

1,17

0,15

-1,24

-0,59

-0,29

1,34

1,21

-0,22

-1,24

319,1

Cusp 5

0,31

0,73

1,12

0,13

-0,89

-1,62

-1,75

-0,98

0,40

1,08

1,09

0,39

493,6

Cusp 6

0,82

0,99

0,63

-0,01

-1,15

-1,52

-1,56

-1,05

-0,04

0,91

1,00

0,98

902,0

Cusp 7

1,07

0,93

0,65

-0,26

-1,01

-1,52

-1,52

-1,04

-0,15

0,71

1,10

1,02

1337,8

Cusp 8

0,94

1,08

0,62

-0,05

-1,17

-1,58

-1,49

-1,00

-0,06

0,87

1,02

0,82

941,6

Cusp 9

0,30

1,03

1,10

0,02

-0,94

-1,74

-1,68

-0,84

0,31

1,08

0,77

0,59

559,5

Cusp 10

-0,59

-0,29

1,34

1,21

-0,22

-1,24

-1,31

-0,37

1,38

1,17

0,15

-1,24

319,1

Cusp 11

-1,75

-0,98

0,40

1,08

1,09

0,39

0,31

0,73

1,12

0,13

-0,89

-1,62

493,6

Cusp 12

-1,56

-1,05

-0,04

0,91

1,00

0,98

0,82

0,99

0,63

-0,01

-1,15

-1,52

902,0

Ter vergelijking 2007 kaarten uit de zuidelijk halfrond (control_group_variance_placidus_south.ods). Hier zijn de patronen omgekeerd. Maagd en Libra zijn de snel rijzende tekens in plaats van Vissen en Ram op het Noordelijk halfrond. De cuspen 1 tot en met 6 gedragen zich als 7 tot en met 12 hierboven.

Z

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sagi

Cap

Aquarius

Pisces

SD

Cusp 1

0,69

1,00

0,90

-0,25

-0,50

-1,96

-1,50

-0,70

-0,43

1,17

0,72

0,86

28,7

Cusp 2

0,68

0,73

1,19

0,17

-1,17

-1,12

-2,14

-0,84

0,54

0,82

0,45

0,68

21,6

Cusp 3

0,31

0,84

0,97

0,97

-0,74

-2,32

-0,74

-1,13

0,90

0,84

0,18

-0,08

15,2

Cusp 4

-0,72

0,06

1,45

1,30

0,52

-1,57

-1,49

0,52

0,45

0,99

-0,48

-1,03

12,9

Cusp 5

-1,40

-0,46

0,74

1,12

0,62

0,55

-0,84

-0,21

2,00

-0,46

-0,14

-1,53

15,8

Cusp 6

-1,53

-0,93

0,54

0,86

0,91

0,54

0,86

0,13

0,91

0,68

-1,80

-1,16

21,8

Hieronder ziet u de Z scores van de in de ADB (lees: veelal beroemdheden) gevonden Planeet in Placidus huis. De gevonden variantie is weer heel anders verdeeld dan bij planeet in teken omdat de huiscuspen snel bewegen. Waarden die relatief dicht bij de verwachte standaard deviatie (de wortel uit np(1-p) is 64,85) liggen worden gevonden voor de maan in huis (55,3), Jupiter in huis (76,4), Saturnus in huis (88,6), Neptunus in huis (99,6), de Noordelijke maansknoop in huis (69,5) en Chiron in huis (59,0). Hier ziet u een vrij willekeurige verdeling.

Z

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

H 10

H 11

H 12

SD

Sun

1,26

0,77

0,11

-0,60

-1,13

-1,25

-1,00

-0,89

-0,78

0,97

1,15

1,39

501,0

Moon

-0,84

-0,55

0,74

-0,37

-0,58

-0,60

1,59

-1,70

-0,33

-0,15

1,10

1,69

55,3

Mercury

1,31

1,04

0,48

-0,48

-1,07

-1,22

-1,17

-1,30

-0,30

0,37

0,98

1,36

456,6

Venus

1,28

0,77

0,16

-0,75

-0,87

-1,32

-1,21

-1,05

-0,30

0,57

1,21

1,50

420,1

Mars

0,72

0,45

-0,32

-1,15

-0,93

-1,77

-0,66

-0,10

-0,17

1,18

1,07

1,68

201,2

Jupiter

-0,76

0,55

0,91

-0,02

0,99

0,02

-1,16

-1,19

-0,64

1,88

-1,39

0,81

76,4

Saturn

1,23

0,71

-0,69

1,05

0,36

0,39

0,52

-1,36

-1,98

-1,20

0,18

0,80

88,6

Uranus

-0,06

-1,42

-1,29

-0,94

-0,22

-0,98

0,65

0,38

1,63

0,77

1,61

-0,14

117,4

Neptune

-0,58

-0,71

-1,25

-1,05

-0,05

-0,92

-0,10

1,70

2,08

-0,05

0,61

0,32

99,6

Pluto

-1,01

-1,17

-0,84

-0,90

-1,04

-1,02

0,89

0,91

1,04

0,97

1,17

0,99

709,0

N. Node

-0,97

-0,90

-1,18

-0,74

1,87

0,23

-0,85

-0,75

1,32

0,23

0,57

1,18

69,5

Chiron

-0,78

-0,58

-2,09

-0,36

1,16

-0,39

0,62

-0,83

1,10

1,38

-0,14

0,91

59,0

Maar voor Zon in Placidus Huis met een standaard deviatie van 501,0, zien we weer een patroon waarbij de Zon vaker voorkomt in de oostelijk hemisfeer (linkerkant van de horoscoop) en minder vaak nabij de descendant in het westen. De binnenplaneten Mercurius en Venus volgen dat patroon, waarschijnlijk omdat ze vanuit de aarde gezien dicht in de buurt van de Zon zitten. Maar ook voor Mars zien we dat effect met een piek in het 12e huis (+1,68 SD) en een dal in het 6e huis (-1,77 SD). De verdeling is weer anders dan in Gauquelins Marseffect onder atleten.

Voor Pluto is de variatie maximaal (sd is 709), met een evidente voorkeur voor huizen boven de horizon, en dat zou ik voor de vermeende god van de onderwereld zo even niet logisch kunnen verklaren. In control_group_variance_placidus_south.ods zag ik die patronen niet terug.

Effectgrootte

> Top <

Om vergelijkingen mogelijk te maken berekenden we het bestand expected_values.xlsx, dat de gevonden waarden in de ADB controle groep met 1902 gedeeld door 55047 vermenigvuldigde. Met behulp van deze verwachte waarden werd het belangrijke bestand effect-size.xlsx aangemaakt, dat aangeeft hoeveel vaker een planeetstand onder schilders in de ADB aangetroffen werd dan in de ADB als geheel. Het gaat om de waarden in observed_values.xlsx van de ADB categorie gedeeld door de waarden van expected_values.xlsx. Als de geobserveerde waarden gelijk zijn aan de verwachtingswaarde is de effect grootte 1.

Een effectwaarde van 2 geeft aan dat een bepaalde positie twee keer zo vaak in de betreffende ADB categorie aangetroffen werd dan werd verwacht. En een waarde van 0,5 geeft aan dat een stand tweemaal minder vaak in een categorie voorkwam dan werd verwacht. Een effectwaarde van 1,20 geeft aan dat dat item 20 % vaker dan verwacht voorkwam. Een waarde van 0 geeft aan dat die planeet- of huispositie niet in die ADB categorie aangetroffen werd. Maar dat zegt natuurlijk weinig in kleine ADB categorieën, zoals we al bespraken in De kansberekening van een steekproef.

Zon in Stier (1,01) bleek onder schilders slechts 1% vaker dan verwacht voor te komen. Maan in Stier (1,15) deed het beter met +15%. Zon in Vissen (1,17) kwam 17% vaker voor dan verwacht in de ADB en Zon in Maagd (0,83) scoorde het laagst onder schilders met 17% minder dan was verwacht.

Effect

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Total

Sun

1,09

1,01

1,13

0,86

1,02

0,83

0,99

0,92

0,93

1,01

1,01

1,17

11,97

Moon

1,07

1,15

1,02

1,03

0,92

1,07

0,94

0,97

0,88

0,97

0,93

1,06

12,00

Mercury

1,02

1,07

1,05

0,96

0,91

0,97

0,98

0,95

0,88

0,97

1,15

1,08

12,00

Venus

0,97

1,17

0,99

0,95

0,89

0,93

1,08

0,75

1,10

0,92

1,03

1,25

12,01

Mars

1,07

1,20

1,05

1,04

0,94

0,73

1,05

1,00

0,96

1,07

1,03

0,92

12,07

Jupiter

1,04

0,96

0,98

1,04

1,07

0,84

0,99

1,01

0,98

1,17

1,03

0,92

12,02

Saturn

1,16

1,11

1,10

0,83

0,75

0,93

0,92

1,04

0,96

0,94

1,14

1,14

12,02

Uranus

1,11

1,06

0,71

0,70

0,86

0,86

0,88

1,09

1,28

1,40

1,24

1,01

12,21

Neptune

2,36

2,01

1,74

1,55

0,89

0,84

0,40

0,37

0,57

0,98

1,68

2,28

15,67

Pluto

2,95

2,28

1,70

0,92

0,46

0,24

0,22

0,12

0,19

0,31

1,18

2,56

13,14

N Node

0,99

0,91

1,01

0,98

0,98

1,07

0,96

1,19

1,02

0,91

0,98

1,01

12,01

Chiron

0,99

1,04

1,01

1,21

0,92

0,89

0,87

0,72

0,91

1,00

1,07

1,04

11,68

Van de persoonlijke planeten scoorde Venus in Vissen het hoogst onder kunstschilders (1,25).

Ascendent in Stier (1,14) scoorde het hoogst en Ascendant in Waterman (0,85) het laagst.

Effect

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Total

Cusp 1

1,00

1,14

0,92

1,13

0,99

0,99

0,95

1,01

1,08

0,92

0,85

0,97

11,95

Cusp 2

0,91

1,02

1,09

0,95

1,14

0,97

0,98

0,96

1,00

1,10

0,85

0,95

11,92

Cusp 3

1,06

0,87

1,09

1,04

0,95

1,12

0,97

0,98

0,92

1,02

0,93

1,04

12,00

Cusp 4

1,08

1,02

0,92

1,15

0,95

0,98

1,13

0,93

1,00

0,91

0,99

0,95

12,01

Cusp 5

1,02

1,00

0,99

1,02

1,15

0,96

0,91

1,18

0,93

0,95

0,93

0,99

12,03

Cusp 6

1,03

1,03

0,98

0,92

1,01

1,16

0,95

0,86

1,22

0,94

0,96

0,97

12,02

Cusp 7

0,95

1,01

1,08

0,92

0,85

0,97

1,00

1,14

0,92

1,13

0,99

0,99

11,95

Cusp 8

0,98

0,96

1,00

1,10

0,85

0,95

0,91

1,02

1,09

0,95

1,14

0,97

11,92

Cusp 9

0,97

0,98

0,92

1,02

0,93

1,04

1,06

0,87

1,09

1,04

0,95

1,12

12,00

Cusp 10

1,13

0,93

1,00

0,91

0,99

0,95

1,08

1,02

0,92

1,15

0,95

0,98

12,01

Cusp 11

0,91

1,18

0,93

0,95

0,93

0,99

1,02

1,00

0,99

1,02

1,15

0,96

12,03

Cusp 12

0,95

0,86

1,22

0,94

0,96

0,97

1,03

1,03

0,98

0,92

1,01

1,16

12,02

De effecten van planeet in Placidus huis zijn subtiel. Zon in V (1,20) scoort het hoogst en Zon in X (0,84) het laagst. Maan in II (1,16) scoort hoger dan Maan in VIII (0,85). En in Placidus huizen VIII (1,10), XI (1,13) en XII (1,11) voelt Pluto zich blijkbaar meer thuis onder kunstschilders.

Effect

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

H 10

H 11

H 12

Total

Sun

1,02

0,92

1,08

1,06

1,20

0,94

1,04

0,98

1,02

0,84

0,92

1,02

12,05

Moon

1,07

1,16

0,93

0,98

0,93

1,05

0,90

0,85

1,12

1,02

0,98

1,00

12,00

Mercury

1,00

1,00

1,09

1,11

1,12

1,01

0,97

1,07

0,90

0,86

0,99

0,92

12,03

Venus

0,88

1,10

1,04

1,08

1,04

1,10

0,99

0,97

0,89

0,94

0,99

1,02

12,02

Mars

1,01

0,99

1,04

0,82

1,11

1,04

0,97

1,08

0,97

1,06

1,01

0,89

12,00

Jupiter

0,98

0,98

1,14

0,93

1,00

0,97

0,97

0,98

1,02

0,95

1,10

0,98

12,00

Saturn

1,05

1,03

0,97

1,08

1,15

0,98

1,02

0,95

0,86

1,07

0,92

0,91

11,99

Uranus

0,91

1,17

0,97

1,16

1,17

1,00

0,92

0,91

0,99

0,98

0,98

0,86

12,01

Neptune

0,94

0,90

1,01

0,96

0,89

0,96

1,01

1,05

1,18

0,91

1,11

1,08

11,98

Pluto

0,81

1,02

0,94

0,86

1,08

0,94

0,97

1,10

1,02

0,92

1,13

1,11

11,91

N. Node

1,01

0,93

1,00

1,10

0,91

0,99

1,04

1,02

0,85

1,02

1,05

1,07

12,00

Chiron

1,03

0,90

1,00

1,02

1,03

1,08

1,11

0,92

0,89

1,07

0,88

1,07

12,00

Zon Maan conjuncties (1,14) kwamen wat vaker onder kunstschilders voor. Uitschieters zien we bij de langzame planeten. Maar hier speelt tijdgeest natuurlijk ook een rol.

Conjunction:Orb +- 6
Sun


1,14

Moon

0,97

0,83

Mercury
0,95

0,89

0,94

Venus0,93

1,03

1,04

0,85

Mars


0,94

0,75

0,86

0,88

1,01

Jupiter

1,17

1,22

1,05

1,00

0,76

0,95

Saturn
0,95

0,75

0,97

0,95

1,00

1,01

0,93

Uranus0,79

0,87

1,09

1,04

0,98

0,92

0,92

1,10

Neptune


0,86

1,22

1,10

0,99

1,12

0,81

0,88

0,58

1,90

Pluto

0,98

0,91

1,37

0,94

0,89

0,79

1,10

1,26

1,28

1,04

N. Node
1,10

1,00

1,16

1,12

0,85

0,88

1,24

1,77

1,29

1,59

1,07

ChironDe uitkomsten verschillen nogal van wat Ranking the 12 Zodiac Signs Based on Artistic Talent op basis van - wie het weet mag het zeggen - had verwacht. Het artikel begint met een wijs klinkend, maar niets zeggend, het kan verkeren argument:

When it comes to artistic ability, some people have it and some people don't.

Daarna begint het grote speculeren. Onderstaande rangschikking werd gepostuleerd, maar zonder een indicatie van de verwachte effectgrootte op te geven. Ook worden geen bronnen vermeld. Het lijkt daarom te gaan om speculaties op basis van astrologische boekenwijsheid. De auteur vermeldt niet welke planeten, tekens of huisposities er toe doen. Maar laten we aannemen dat het gaat om de zonnetekens, omdat de bijbehorende geboortedagen expliciet worden genoemd. Overigens heeft dat niets te doen met astrologische bewijskracht, maar het suggereert wel enige astrologische kennis van de auteur. Het vermengen van feit en fictie zonder bronvermelding is wel kenmerkend voor astrologische geschriften.

 1. Pisces (Feb. 19 - March 20)

 2. Cancer (June 21 - July 22)

 3. Leo (July 23 - Aug. 22)

 4. Gemini (May 21 - June 20)

 5. Scorpio (Oct. 23 - Nov. 21)

 6. Taurus (April 20 - May 20)

 7. Sagittarius (Nov. 22 - Dec. 21)

 8. Aquarius (Jan. 20 - Feb. 18)

 9. Virgo (Aug. 23 - Sep. 22)

 10. Capricorn (Dec. 22 - Jan. 19)

 11. Libra (Sep. 23 - Oct. 22)

 12. Aries (March 21 - April 19)

We zijn het eens over de hoge rangschikking van Zon in Vissen (1,17), maar niet over Zon in Kreeft (0,86) en zeker niet over Zon in Aries (1,09), die in de ADB veel beter scoort dan deze astroloog had verwacht. Zon in Taurus (1,01) en Aquarius (1,01) zijn ook in de ADB maar middenmoten.

Maar laten we de gevonden waarden van topscorer Zon in Vissen eens nader beschouwen: Er werden 194 (10,20%) personen met Zon in Vissen gevonden onder 1902 schilders en in 4797 (8,71 %) van de 55047 personen uit de ADB controlegroep. Dat is in beide gevallen meer dan theoretisch werd verwacht (1/12 is 8,33 %). De gevonden effectgrootte voor Zon in Vissen in deze ADB categorie is 1,17 (95% bi 1,01 - 1,33, p = 1,34 %). Zouden we van de kans 1/12 uitgegaan zijn, dan was die 1,22 (95% bi 1,06 - 1,39, p = 0,24 %). Beide waarden zijn statistisch significant met een alpha van 0,05, maar alleen de hypothetische effect grootte van 1,22 (1,06 - 1,39, p = 0,24 %) is dat ook met een alpha van 0,01.

Zou u met deze in de ADB gevonden waarden een kunstschilder kunnen voorspellen? Nee, want daarvoor is de gevonden effectgrootte van de zonnestand te gering. Achteraf iets verklaren door specifiek de nadruk te plaatsen op wat in uw straatje past is gemakkelijk. U geeft dan een kort en bondige verklaring, negeert de rest en roept: Zie je wel! Dat kan geen toeval meer zijn! Maar wilt u iets voorspellen dan u moet met alle bekende relevante factoren rekening houden.

Van al die astrologische factoren zou u de verwachtingswaarden moeten kennen om de kansen op een treffer te berekenen, maar die worden niet in astrologieboeken vermeld. Auteurs van astrologieboeken zijn meer geïnteresseerd in de verwachtingen van hun achterban dan in empirisch gevonden feiten. Maar u kunt ook te rade gaan op astrology-research.nl, waar gigabytes aan statistische data staan. Door de in bovenstaande tabel vermelde effectgroottes van de planeet en huisposities van een persoon met elkaar te vermenigvuldigen kunt u indruk krijgen van de relatieve kans is om schilder te worden. Op die manier kwamen ook de enneagramscores van Lucebert tot stand.

De belangrijkste onderzoeksvraag bij ieder onderzoek is steeds weer of de gevonden afwijkingen die u aantrof op astrologische of andere effecten (bias) duiden of slechts schommelingen rondom het gemiddelde waren, die u bij iedere willekeurige steekproef van deze grootte (n =1902) in de ADB kunt aantreffen. U moet dan nagaan of de gevonden effectwaarden beduidend afwijken van de te verwachten bemonsteringsfout. En op dat terrein gaan astrologen die veel astrologieboeken lezen, maar geen of kleinschalig empirisch onderzoek doen om hun boekenkennis te verifiëren vrijwel altijd de mist in.

Statistische toetsen om effecten te evalueren

> Top <

Persoonlijke planeten die er echt uitspringen zie ik niet in bovenstaande tabellen. Daarom hebben we waarschijnlijk toch vooral met de sampling error te doen. Wat zijn de te verwachten waarden? Uitgaande van een kans van 1/12 kunt u bij een ADB categorie van 1902 personen een verwachtingswaarde np van 158,5 berekenen met als standaard deviatie (sd) de wortel van variantie np(1-p), hier de wortel uit 1902*11/144 is 12,05. Op basis van deze waarde kunt u betrouwbaarheidsintervallen berekenen. In dit geval zijn effectgroottes tot en met +/- 20% in 99% van de gevallen (np +/- 3sd), effectgroottes van +/- 15% in 95% van de gevallen (np +/- 2sd) en effectgroottes van +/- 7 % in 70% van de gevallen (np +/- sd) door toeval te verwachten.

De meest gevoelige statistische test die we gebruikten is de Chi kwadraat toets, waarin nagegaan wordt of de verdelingen in de rijen meer afwijken dan door toeval kon worden verwacht. Zie: Chi-square values in 79 art critics voor de wiskundige uitleg van deze methode. De uitslagen treft u aan in chi-square.xlsx.

In welke rij van planeet in teken of huis zien we ongewone fluctuaties rondom het gemiddelde? Hoe verschilt de gevonden variatie van een planeet verdeeld over twaalf tekens of huizen van wat volgens de bemonsteringsfout in de ADB kon worden verwacht? Als de gevonden variantie voor een bepaalde planeet in teken of huis relatief laag is, dan doet die planeet er voor die categorie waarschijnlijk niet echt toe. Dat is hieronder met Maan en Mercurius in teken het geval.

Effect

Ari

Tau

Gem

Can

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisc

SD

Moon

1,07

1,15

1,02

1,03

0,92

1,07

0,94

0,97

0,88

0,97

0,93

1,06

12,05

Mercury

1,02

1,07

1,05

0,96

0,91

0,97

0,98

0,95

0,88

0,97

1,15

1,08

15,99

Maan in Stier scoort met + 15 % het hoogst en Maan in Boogschutter met -12 % het laagst. Mercurius scoort met +15 % in Waterman het hoogst en met -12 % in Boogschutter het laagst. Maar effectgroottes van +/- 15 % kon u in 95% van de gevallen al verwachten volgens de variantie = np(1-p) schatting. Voor de snel bewegende maan was de gevonden standaard deviatie 12,05 tevens de verwachte standaard deviatie. Mercurius in teken had een standaard deviatie van 16. In beide gevallen zien we voor die rijen Chi-kwadraat waarden van respectievelijk 10,49 (met een kanswaarde van 48,73%) en 10,51 (met een kanswaarde van 48,55%), die we dus ook in een willekeurige steekproef van de ADB zouden kunnen aantreffen.

Een astroloog kan dan weer speculeren dat een Maan in Stier schilder vanzelfsprekend een heel andere stijl zal hebben dan een Maan in Ram schilder en dat die kwalitatieve aspecten hier niet gemeten zijn. Maar als u die aanname met fraaie voorbeelden aan wilt tonen in een zogenaamd kwalitatief onderzoek staat u wel voor een enorm deductief probleem. Want hoe bewijst u dat de Maan die stijl bepaalde en niet een andere planeet in teken en huis via bepaalde aspecten? Zie ook de wijze lessen van Sir Arthur Conan Doyle over deductie.

Voor planeten of huizen die over bepaalde ADB categorieën zouden moeten heersen, verwachten empirici hoge Chi-kwadraat waarden. Dat is het meest zichtbaar voor de langzame planeten die de tijdgeest weerspiegelen. Zo zult u in romantisch perioden beslist meer beroemde dichters aantreffen dan in tijden van booming business op Wall Street. In dat geval vallen in de ADB database met vooral beroemde personen de CEO's, uitvinders en industriëlen meer op. En filmsterren waren er voor de uitvinding van de film door de gebroeders Lumiére nog niet. Dat zijn historisch feiten die geen astrologische verklaring behoeven.

Hier is het probleem dat de geboortejaren in de ADB niet gelijkmatig in de tijd verdeeld zijn. Van middeleeuwse vorsten is soms nog wel een geboortetijd beschikbaar, maar voor de burgers in Europa begon de geboorteregistratie pas in het begin van de 19e eeuw. En voor Pluto in teken betekent dit dat we sommige zijden van de twaalfzijdige dobbelsteen nooit zullen zien. Het spreekt vanzelf (evident valse dobbelsteen) dat statistische testen dan niet of slechts beperkt toepasbaar zijn.

In onderstaande tabel ziet u de chi-square waarden van de schilders uit de ADB. Niet door evidente historische feiten verklaarbare optelsommen (Total) groter dan 20 zijn de moeite waard om te bestuderen, omdat ze een p-waarde kleiner dan 0,05 hebben.


Aries

Tau

Gemi

Can

Leo

Virgo

Libra

Scorp

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Total

Risk %

Sun

1,43

0,03

2,70

3,39

0,04

4,29

0,01

0,85

0,68

0,01

0,01

4,82

18,25

7,60%

Moon

0,69

3,32

0,07

0,11

0,99

0,83

0,61

0,15

2,31

0,13

0,72

0,57

10,49

48,73%

Mercury

0,05

0,74

0,35

0,21

1,17

0,12

0,10

0,35

2,37

0,14

3,72

1,19

10,51

48,55%

Venus

0,18

4,60

0,03

0,50

1,75

0,82

0,87

10,22

1,39

0,81

0,15

9,24

30,56

0,13%

Mars

0,64

5,74

0,45

0,34

0,63

14,07

0,51

0,00

0,18

0,72

0,09

0,82

24,20

1,19%

Jupiter

0,26

0,24

0,06

0,24

0,82

4,71

0,04

0,03

0,05

4,26

0,10

0,97

11,78

38,06%

Saturn

3,54

1,80

1,57

4,13

9,92

0,73

1,03

0,31

0,32

0,64

3,28

2,98

30,26

0,14%

Uranus

2,26

0,69

17,67

16,00

3,13

2,67

1,96

0,97

10,65

22,85

8,02

0,03

86,89

0,00%

Neptune

117,99

103,47

68,39

53,26

3,08

7,21

117,20

89,38

28,17

0,05

24,18

80,44

692,81

0,00%

Pluto

246,96

253,21

152,63

2,69

123,98

123,59

68,81

52,29

17,81

7,53

0,40

96,99

1146,90

0,00%

N. Node

0,02

1,42

0,03

0,05

0,08

0,84

0,28

5,26

0,08

1,27

0,06

0,01

9,38

58,69%

Chiron

0,05

0,40

0,02

5,01

0,54

0,77

1,24

7,16

0,75

0,00

1,13

0,35

17,44

9,56%
Placidus

Aries

Tau

Gemi

Canc

Leo

Virgo

Libra

Scorp

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Total

Risk %

Cusp 1

0,00

2,16

1,03

3,40

0,03

0,02

0,58

0,03

1,24

0,88

2,52

0,07

11,94

36,83%

Cusp 2

0,92

0,07

1,31

0,40

3,64

0,15

0,05

0,39

0,00

1,66

2,79

0,24

11,62

39,29%

Cusp 3

0,49

2,36

1,47

0,24

0,51

2,62

0,17

0,06

1,06

0,06

0,62

0,22

9,89

54,00%

Cusp 4

0,83

0,08

1,25

3,81

0,41

0,06

2,62

0,68

0,00

1,46

0,01

0,32

11,54

39,93%

Cusp 5

0,06

0,00

0,04

0,07

3,27

0,26

1,05

4,49

0,77

0,44

0,82

0,01

11,28

41,98%

Cusp 6

0,14

0,23

0,10

0,95

0,01

2,84

0,30

2,53

7,29

0,63

0,31

0,19

15,53

15,94%

Cusp 7

0,58

0,03

1,24

0,88

2,52

0,07

0,00

2,16

1,03

3,40

0,03

0,02

11,94

36,83%

Cusp 8

0,05

0,39

0,00

1,66

2,79

0,24

0,92

0,07

1,31

0,40

3,64

0,15

11,62

39,29%

Cusp 9

0,17

0,06

1,06

0,06

0,62

0,22

0,49

2,36

1,47

0,24

0,51

2,62

9,89

54,00%

Cusp 10

2,62

0,68

0,00

1,46

0,01

0,32

0,83

0,08

1,25

3,81

0,41

0,06

11,54

39,93%

Cusp 11

1,05

4,49

0,77

0,44

0,82

0,01

0,06

0,00

0,04

0,07

3,27

0,26

11,28

41,98%

Cusp 12

0,30

2,53

7,29

0,63

0,31

0,19

0,14

0,23

0,10

0,95

0,01

2,84

15,53

15,94%
Placidus

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

H 10

H 11

H 12

Total

Risk %

Sun

0,07

0,97

0,99

0,53

5,29

0,45

0,24

0,07

0,06

4,24

1,16

0,11

14,17

22,38%

Moon

0,78

4,14

0,89

0,05

0,69

0,48

1,49

3,48

2,32

0,05

0,08

0,00

14,45

20,92%

Mercury

0,00

0,00

1,33

1,70

2,12

0,02

0,12

0,60

1,60

3,32

0,02

1,08

11,91

37,01%

Venus

2,50

1,57

0,32

0,87

0,18

1,53

0,03

0,13

1,92

0,70

0,02

0,04

9,81

54,72%

Mars

0,01

0,02

0,29

4,66

1,89

0,23

0,10

0,94

0,18

0,63

0,03

1,95

10,93

44,93%

Jupiter

0,08

0,10

3,03

0,69

0,00

0,13

0,13

0,07

0,07

0,34

1,69

0,08

6,41

84,50%

Saturn

0,37

0,18

0,12

1,09

3,73

0,05

0,05

0,45

3,02

0,67

0,91

1,39

12,03

36,15%

Uranus

1,28

4,51

0,12

3,82

4,77

0,00

1,07

1,41

0,03

0,08

0,10

3,05

20,24

4,21%

Neptune

0,58

1,66

0,00

0,22

1,89

0,26

0,00

0,36

5,20

1,29

1,89

1,13

14,49

20,71%

Pluto

4,58

0,08

0,46

2,51

0,89

0,55

0,15

1,84

0,05

1,27

3,29

2,23

17,90

8,39%

N. Node

0,02

0,82

0,00

1,69

1,20

0,03

0,20

0,07

3,47

0,10

0,41

0,84

8,85

63,58%

Chiron

0,11

1,69

0,00

0,07

0,11

0,96

1,86

0,89

1,96

0,71

2,10

0,85

11,29

41,95%

In dit geval scoren van de persoonlijke planeten Venus in teken (p=0,13%), Mars in teken (p=1,19 %) en Saturnus in teken (p=0,14 %) beter dan door toeval kon worden verwacht. De posities van de huiscuspen zijn niet voldoende afwijkend, maar de 6-12 as scoort met slechts in 15,94 % van de ADB samples verwacht het meest significant. Dit komt overeen met de waarneming dat Zon in Vissen 17% vaker voorkwam dan was verwacht en Zon in Maagd het laagst scoorde met 17% minder dan was verwacht. Van de Chi kwadraat waarden van planeet in Placidus huis scoorde alleen Uranus bijzonder met waarden die slechts in 4,21% van de gevallen door toeval in de ADB werden verwacht. Uranus in huis 2, 4 en 5 scoren hoger dan verwacht (> 15 %) en de laagste waarde werd gevonden voor Uranus in 12 (-14 %).

Placidus

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

H 10

H 11

H 12

Risk %

Sun

1,02

0,92

1,08

1,06

1,20

0,94

1,04

0,98

1,02

0,84

0,92

1,02

22,38%

Moon

1,07

1,16

0,93

0,98

0,93

1,05

0,90

0,85

1,12

1,02

0,98

1,00

20,92%

Mercury

1,00

1,00

1,09

1,11

1,12

1,01

0,97

1,07

0,90

0,86

0,99

0,92

37,01%

Venus

0,88

1,10

1,04

1,08

1,04

1,10

0,99

0,97

0,89

0,94

0,99

1,02

54,72%

Mars

1,01

0,99

1,04

0,82

1,11

1,04

0,97

1,08

0,97

1,06

1,01

0,89

44,93%

Jupiter

0,98

0,98

1,14

0,93

1,00

0,97

0,97

0,98

1,02

0,95

1,10

0,98

84,50%

Saturn

1,05

1,03

0,97

1,08

1,15

0,98

1,02

0,95

0,86

1,07

0,92

0,91

36,15%

Uranus

0,91

1,17

0,97

1,16

1,17

1,00

0,92

0,91

0,99

0,98

0,98

0,86

4,21%

Neptune

0,94

0,90

1,01

0,96

0,89

0,96

1,01

1,05

1,18

0,91

1,11

1,08

20,71%

Pluto

0,81

1,02

0,94

0,86

1,08

0,94

0,97

1,10

1,02

0,92

1,13

1,11

8,39%

N. Node

1,01

0,93

1,00

1,10

0,91

0,99

1,04

1,02

0,85

1,02

1,05

1,07

63,58%

Chiron

1,03

0,90

1,00

1,02

1,03

1,08

1,11

0,92

0,89

1,07

0,88

1,07

41,95%

Een overzicht van de meest extreme scores vindt u op: ADB categories statistically evaluated.

Er is aldoor variatie en soms passen de uitkomsten bij het astrologische wereldbeeld, maar vaker niet. De kwestie is dan hoeveel waarde u aan die uitkomsten moet hechten. De valkuil van de confirmatiebias zou zijn om aan te nemen dat wat in uw ogen klopt wel juist moet zijn en dat de rest nog moeten worden aangetoond.

Laten we de verdelingen van de persoonlijke planeten Venus in teken (0,13% door toeval verwacht) en Saturnus in teken (0,14% door toeval verwacht) nader beschouwen. Opnieuw bekijken we de effectgrootten.

Effect

Aries

Tau

Gemi

Canc

Leo

Virgo

Libra

Scorp

Sag

Cap

Aquas

Pisces

Risk %

Sun

1,09

1,01

1,13

0,86

1,02

0,83

0,99

0,92

0,93

1,01

1,01

1,17

7,60%

Moon

1,07

1,15

1,02

1,03

0,92

1,07

0,94

0,97

0,88

0,97

0,93

1,06

48,73%

Mercury

1,02

1,07

1,05

0,96

0,91

0,97

0,98

0,95

0,88

0,97

1,15

1,08

48,55%

Venus

0,97

1,17

0,99

0,95

0,89

0,93

1,08

0,75

1,10

0,92

1,03

1,25

0,13%

Mars

1,07

1,20

1,05

1,04

0,94

0,73

1,05

1,00

0,96

1,07

1,03

0,92

1,19%

Jupiter

1,04

0,96

0,98

1,04

1,07

0,84

0,99

1,01

0,98

1,17

1,03

0,92

38,06%

Saturn

1,16

1,11

1,10

0,83

0,75

0,93

0,92

1,04

0,96

0,94

1,14

1,14

0,14%

Venus is stier (1,17), Boogschutter (1,10) en vooral Vissen (1,25) scoren hoger dan verwacht. Venus in Schorpioen (0,75) scoort lager dan verwacht. Voor Saturnus in teken geldt dat Saturnus in Aries het hoogst scoort (1,16), de laagste waarde zien we voor Saturnus in Kreeft (0,83)

Zoals u kon zien verschillen de verdelingen van langzame planeten in teken extreem van elkaar. Ik besteedde er niet veel aandacht aan, maar dat is geen ontkenning van de feiten. Alle resultaten werden gepubliceerd. Maar het statistische probleem is dat de posities van de langzame planeten in teken bij lange na niet normaal verdeeld zijn in de ADB. En dan kunnen we de bij de persoonlijke planeten gebruikte statistische testen niet toepassen. De meeste astrologen voelen dit intuïtief ook wel aan en interpreteren de posities van de langzame planeten daarom als Zeitgeist.

Het bestand cohens_d_effect.xlsx zegt iets over de waarde van de gevonden effecten tegen de gevonden variantie in de geselecteerde ADB categorie en de controle groep, hier alle ADB ingangen met een geboortetijd.

Wijken de gevonden waarden in de onderzochte ADB categorie meer dan werd verwacht af van wat in de ADB populatie kon worden verwacht? Zie deze Effect size tabel uit de Wikipedia.

Effect size

Cohen's d

Reference

Very small

0,01

Sawilowsky, 2009

Small

0,20

Cohen, 1988

Medium

0,50

Cohen, 1988

Large

0,80

Cohen, 1988

Very large

1,20

Sawilowsky, 2009

Huge

2,00

Sawilowsky, 2009

Een Cohen's d waarde van twee geeft aan dat de gevonden waarde in de ADB categorie twee "gepoolde" standaard deviaties verschilt van de verwachtingswaarde in de ADB. Dat zou een significant verschil zijn, omdat de curves die de kansen aangeven om bij een steekproef de correcte gemiddelde waarde aan te treffen weinig overlap vertonen. Maar een statistisch significant verschil tussen twee waarden met een lage p-waarde, wil nog niet zeggen dat het effect relevant zal zijn. Met een effectwaarde van + 5% kunt u in individuele gevallen nog niets voorspellen, maar een winstmarge, groei of rente van 5% maakt voor een verzekeringsmaatschappij of bank wel veel uit. Wat maakt hier het verschil? De wetmatigheden van de grote getallen. Als een winstverschil tussen de ene en de andere belegging van 5% het hele jaar door speelt, dan levert dat een aanzienlijke winst op. Maar als de winsten uit uw beleggingen schommelden tussen 0% en 10 % en dus gemiddeld 5% meer waren dan kon worden verwacht, hebt u nog geen zekerheid over uw verwachtte winstuitkering op een bepaalde dag. Het kan die dag 0 % zijn, maar ook 10 %. Alleen uw bank en effectenmakelaar maken altijd winst.

Een ander voorbeeld uit de praktijk: Stel dat de meisjes uit een klas gemiddeld een punt beter scoorden dan de jongens, dan zegt dat doorgaans nog weinig over de scores van individuele jongens en meisjes. Dat hangt weer af van de spreiding (variantie) binnen de groepen. Als alle jongens een 5-, 5 of 5+ haalden en alle meisjes een 6-, 6 of 6+ dan zou de variantie in iedere groep gering zijn en zien we een hoge Cohen's d waarde. Op basis van het rapportcijfer (rond de 5 of 6) zou u een jongen al van een meisje kunnen onderscheiden. Maar het zal vaker voorkomen dat de meeste jongens en meisjes vrij modaal nabij de 5 en 6 scoren en dat het verschil in de gemiddelde waarden tot stand kwam door een enkele jongen die zijn dag niet had en een slimme meid die met een 10 het groepsgemiddelde voor de meisjes flink omhoog trok. In dat geval (matige variantie in beide groepen) zal Cohen's d waarde lager uitvallen. En Cohen's d zal het laagst zijn als er zoveel variatie is in beide groepen, zeg maar chaos, dat de gemiddelde waarden er eigenlijk niet meer toe doen. Dit zal het geval zijn als we zowel onder jongens als meisjes veel scores zien die sterk afwijken van het gemiddelde. Dan zou een serie steekproeven brede kanscurves laten zien voor de gemiddelde waarden voor jongens en meisjes die elkaar sterk overlappen.

Twee factoren zijn doorslaggevend om voorspellingen te doen op basis van statistieken. Zowel de effectgrootte als de gevonden variatie in de onderzochte groep en de controlegroep zijn bepalend. De kracht van Cohen's D waarde is dat die effectwaarde beide factoren verenigd. Zie: Cohen's D value in 79 art critics.

Even with a large effects having d=1, there might be some 50% of overlap between the found means of both groups. It is thus still not that predictive at the individual level, but if both groups represented two alternative ways of living, say quitting with smoking or not, many individuals could profit from the positive effect in the long term. But you certainly could not predict the next lottery winner with it.
Only with huge effects when d=2 or larger, most of the found mean values in both groups would not overlap. Here the found differences will also be more predictive at the individual level. The effect of wearing a helmet when sporting could be an example.
The protective effect of wearing a helmet on the WWI battlefield would be quite obvious. So obvious, that you did not need to consult a statistician or astrologer to see the benefit of it. In those cases a cosmic Cohen d-effect could be expected.

Hieronder de Cohen's D-waarden voor de ADB categorie schilders vergeleken met de ADB. Cohen's D-waarden zijn normaal positief, maar voor negatieve correlaties (effect < 1) hebben we een minteken gezet. Zien we grote effecten? Ja, dat wel. Zien we kosmische effecten? Nee, dat niet. En ook niet onder de langzame planeten in teken.


Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Sun

0,98

0,14

1,35

-1,50

0,16

-1,65

-0,08

-0,71

-0,63

0,08

0,07

1,80

Moon

1,22

2,63

0,38

0,47

-1,45

1,31

-1,13

-0,55

-2,21

-0,53

-1,24

1,10

Mercury

0,22

0,80

0,54

-0,42

-1,02

-0,33

-0,30

-0,58

-1,52

-0,37

1,92

1,07

Venus

-0,26

1,29

-0,10

-0,44

-0,74

-0,57

0,50

-1,88

0,68

-0,49

0,24

1,75

Mars

0,41

1,27

0,38

0,34

-0,48

-2,25

0,42

0,00

-0,23

0,43

0,15

-0,45

Jupiter

0,38

-0,37

-0,19

0,38

0,72

-1,79

-0,17

0,14

-0,19

1,58

0,24

-0,73

Saturn

1,25

0,90

0,85

-1,34

-2,20

-0,61

-0,73

0,41

-0,42

-0,59

1,30

1,18

Uranus

0,72

0,39

-2,20

-1,90

-0,77

-0,70

-0,60

0,40

1,35

2,05

1,19

0,09

Neptune

1,05

1,24

1,11

1,18

-0,34

-0,55

-2,35

-1,71

-0,80

-0,03

0,43

0,76

Pluto

0,73

1,15

1,27

-0,20

-1,33

-0,95

-0,51

-0,35

-0,13

-0,06

0,01

0,36

N. Node

-0,18

-1,53

0,23

-0,28

-0,35

1,17

-0,67

2,85

0,34

-1,39

-0,31

0,11

Chiron

-0,04

0,11

0,02

0,26

-0,08

-0,08

-0,10

-0,28

-0,09

0,01

0,17

0,11Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Cusp 1

-0,01

0,31

-0,25

0,51

-0,05

-0,04

-0,22

0,05

0,30

-0,23

-0,33

-0,05

Cusp 2

-0,27

0,08

0,39

-0,24

0,72

-0,14

-0,08

-0,23

-0,02

0,44

-0,50

-0,14

Cusp 3

0,36

-0,84

0,71

0,30

-0,43

0,97

-0,24

-0,15

-0,63

0,14

-0,43

0,24

Cusp 4

0,78

0,26

-1,06

1,83

-0,58

-0,20

1,43

-0,74

-0,02

-1,14

-0,08

-0,49

Cusp 5

0,17

0,00

-0,15

0,18

1,20

-0,33

-0,64

1,40

-0,63

-0,49

-0,67

-0,06

Cusp 6

0,15

0,20

-0,13

-0,37

0,04

0,53

-0,17

-0,53

1,01

-0,32

-0,23

-0,18

Cusp 7

-0,22

0,05

0,30

-0,23

-0,33

-0,05

-0,01

0,31

-0,25

0,51

-0,05

-0,04

Cusp 8

-0,08

-0,23

-0,02

0,44

-0,50

-0,14

-0,27

0,08

0,39

-0,24

0,72

-0,14

Cusp 9

-0,24

-0,15

-0,63

0,14

-0,43

0,24

0,36

-0,84

0,71

0,30

-0,43

0,97

Cusp 10

1,43

-0,74

-0,02

-1,14

-0,08

-0,49

0,78

0,26

-1,06

1,83

-0,58

-0,20

Cusp 11

-0,64

1,40

-0,63

-0,49

-0,67

-0,06

0,17

0,00

-0,15

0,18

1,20

-0,33

Cusp 12

-0,17

-0,53

1,01

-0,32

-0,23

-0,18

0,15

0,20

-0,13

-0,37

0,04

0,53H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

H 10

H 11

H 12

Sun

0,21

-0,73

0,71

0,50

1,53

-0,44

0,33

-0,17

0,17

-1,54

-0,81

0,25

Moon

1,09

2,52

-1,17

-0,28

-1,02

0,85

-1,53

-2,29

1,88

0,27

-0,35

0,03

Mercury

0,05

-0,05

0,89

0,96

1,03

0,11

-0,24

0,54

-0,94

-1,39

-0,12

-0,83

Venus

-1,33

1,03

0,45

0,72

0,33

0,92

-0,12

-0,27

-1,09

-0,68

-0,13

0,17

Mars

0,14

-0,14

0,61

-2,39

1,53

0,52

-0,35

1,10

-0,48

0,93

0,19

-1,64

Jupiter

-0,49

-0,55

3,09

-1,46

-0,02

-0,64

-0,62

-0,47

0,45

-1,05

2,26

-0,51

Saturn

0,72

0,50

-0,41

1,24

2,27

-0,25

0,27

-0,78

-2,00

0,95

-1,12

-1,39

Uranus

-1,25

2,29

-0,37

2,13

2,40

0,04

-1,15

-1,32

-0,19

-0,32

-0,35

-1,92

Neptune

-0,76

-1,29

0,06

-0,47

-1,39

-0,51

0,07

0,61

2,35

-1,15

1,39

1,07

Pluto

-0,79

0,10

-0,25

-0,59

0,35

-0,27

-0,17

0,58

0,09

-0,48

0,79

0,64

N. Node

0,24

-1,47

0,04

2,10

-1,81

-0,26

0,72

0,43

-3,06

0,51

1,05

1,51

Chiron

0,43

-1,70

0,08

0,34

0,43

1,28

1,80

-1,23

-1,85

1,11

-1,90

1,21

Overigens is het goed on nog even naar het plaatje hiernaast te kijken. De geschatte Cohen's d waarde voor Venus in Vissen is hier 4 en niet de door TkAstroDb berekende correcte Cohen's d waarde van 1,75. En dat is een groot verschil.

De reden is dat TkAstroDb de variantie berekent uit de voor Venus in teken gevonden waarden in de case en controlegroep, terwijl de calculator rechts hiervoor de formule Variantie is sd^2 = np(1-p) gebruikt. Die formule geeft een schatting van de variantie die van een normale verdeling uitgaat. Bij grotere verwachtingswaarden gaat volgens de wet van de grote getallen de discrete binomiale distributie steeds meer op de symmetrische normale distributie lijken. En volgens statistici kan de binominale verdeling al redelijk door de normale distributie benaderd worden als n(1-p) en np groter zijn dan 10. En dat was hier het geval.

Maar uit de hoge Chi-kwadraat waarden voor Venus in teken (30,56, p= 0,13%) bleek al dat Venus in teken veel meer variantie vertoonde dan door toeval ("normaal") kon worden verwacht (p= 0,13%). En als de variantie in de case of controle groep veel groter is dan werd verwacht, dan worden ook de berekende Cohen's d waarden veel kleiner dan volgens de normale benadering van de binomiale distributie was verwacht.

Het bestand 1902_variance_painters.ods laat variantie berekeningen zien. TkAstroDb deelde door n-1 bij de berekening van de variantie. Hier deelde ik ze door n. Is die discrepantie een rekenfout in de zin van Lies, damned lies, and statistics? Nee, het is juist een hint dat hier zaken anders verliepen dan eerder was aangenomen. En wie weet gaat het dus om een aantoonbaar astrologisch effect.

P-waarden en gevonden effecten

> Top <

Het bestand binomial_limit.xlsx rekent voor u uit hoe significant afwijkend de gevonden waarden waren. De p-waarden werden berekend met de binominale distributie zoals al eerder werd besproken, maar met dat verschil dat we niet uitgingen van een kans van 1/12, maar van de in de ADB controlegroep (onze populatie) gevonden kanswaarden. De door ons onderzochte ADB categorieën zijn deelverzamelingen van alle ADB ingangen met een geboortetijd. De verdeling van de ADB controlegroep is bekend, dus we weten dat in deze populatie Venus in Vissen in 7,97 % (4387/55047) van de gevallen voorkomt. Vervolgens berekenen we de binomiale kans om in een steekproef met n is 1902 door het toeval van de bemonsteringsfout op 189 (9,94 %) gevallen van Venus in Vissen uit te komen.

In dit geval geeft de calculator rechts drie binomiale waarden aan: De kans P(x=k), de kans op k of hoger en de kans op k of lager. TkAstroDb geeft alleen de meest significante laagste waarde aan (hier 0,12 %), met een plus teken voor kans op k of hoger en met een min teken als het om k of lager gaat.

Let er op dat de tabel de kanswaarde in procenten aangeeft, dus die 0,12 % heeft een p-waarde van 0,0012.

P-waarden tussen de 0 en (-) 2,5 % die significant zijn volgens het 95 % betrouwbaarheidsinterval zijn in onderstaande tabellen geel gemerkt, maar ik zou vooral letten op kanswaarden die lager zijn dan de 0,5 %. De reden is dat in kruistabellen met 12 maal 12 is 144 metingen gemiddeld 5% van de waarden (7,2) als vals positieven zullen verschijnen. Dit volgt uit de definitie van statistische significantie met een alpha van 0,05, waarbij de 5 % waarden die het verst verwijderd zijn van de verwachtingswaarde als significant aangemerkt worden. Doet u één tweezijdige statistische toets waarbij u een significant verschil vindt met een p-waarde van 2,5 %, dan kunt zeggen dat u het gevonden verschil slechts in 5% van de gevallen door het toeval van de bemonsteringsfout kan zijn bepaald. Maar als u 100 (n) items op die manier test zult u met een alpha van 0,05 (p) gemiddeld 5 (np) vals positieven in die 100 steekproeven aantreffen.

Maar bij een 99 % betrouwbaarheidsinterval is de verwachtingswaarde op een vals positieve bevinding in een 12x12 tabel slechts 1,44. De kans op een vals negatieve bevinding, dus een gevonden effect afwijzen omdat die niet significant genoeg zou zijn, neemt met een kleine alpha natuurlijk weer enorm toe, maar het is de vraag of dat een probleem is als de gevonden effectwaarden relatief gering zijn. En dat is bij grotere ADB categorieën als kunstschilders beslist het geval.

Volgens de nul-hypothese zouden de effectwaarden willekeurig over de tekens en huizen verdeeld moeten zijn. Is dat niet het geval, dan kan er sprake zijn toeval, bias of van een astrologisch patroon. Bias is een al dan niet bekend effect waar de onderzoeker geen rekening mee hield. Hierdoor kan een vertekend beeld van de situatie ontstaan. Astrologen die stellen dat toeval niet bestaat, houden geen rekening met de aan rechters en wetenschappers bekende bemonsteringsfout. Het gevolg is dat ze veel vaker iets bijzonders tegenkomen dan hun meer empirisch georiënteerde vakgenoten die wel met de bemonsteringsfout rekening moeten houden.

Maar als Venus in Schorpioen een onwaarschijnlijk lage effect grootte onder schilders heeft van 0,75 (25% minder dan verwacht, p-waarde is 0,0003), dan volgt daar astrologisch gezien uit dat de tegenpool Venus in Stier (17 % vaker, p-waarde is 0,0152) wel eens meer kans maakt om kunstschilder te worden. En dat is hieronder - toevallig of niet - beslist het geval. Maar wat is de p-waarde daarvan? Hoe berekeningen we die? Dat hangt af van uw uitgangspunten.

Venus

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Total

Effect

0,97

1,17

0,99

0,95

0,89

0,93

1,08

0,75

1,10

0,92

1,03

1,25

12,01

p-waarde (%)

-34,67

1,52

-45,01

-24,33

-8,96

-18,17

17,77

-0,03

11,80

-18,84

35,34

0,12

-83,45

Als een herkenbare astrologisch patroon (Stier versus Schorpioen polariteit) significant vaker voorkomt op plaatsen die astrologen hadden (kunnen) voorspeld voor die ADB categorie (Venus onder kunstschilders), dan zouden astrologen wel een punt hebben. Maar niemand (behalve deze publicatie in de ADB Research Group) had voorspeld dat Venus in Stier wel eens 17% (p=1,52 %) meer kans maakte om een kunstschilder te worden. En dat zijn astrologische tegenpool juist veel minder kans (-25%, p= 0,03%) maakte dan de andere sterrenbeelden. Wat is de p-waarde van deze observatie? Gaan we uit van onafhankelijke kansen, dan mogen we het product daarvan berekenen. En dat is met 1,52% maal 0,03% wel vele malen onwaarschijnlijker dan de 25 % kans die was verwacht.

Maar astrologen maakten dat punt niet, vanwege hun aversie en onbegrip van de statistiek. Zie: Statistics - Astrodienst Astrowiki. Ze geloofden slechts in de waarheid van hun verouderde boeken. En ze deden hun uiterste best om empirisch astrologisch onderzoek te ondermijnen. Is het dan legitiem om als er toevallig wel wat nuttigs uit statistisch onderzoek komt, daar selectief de kersen van te mogen plukken? Nee, natuurlijk niet.

De effect grootte van Zon in Maagd (0,83) van 17% minder gevonden onder schilders dan in de ADB werd verwacht, heeft een significant lage p-waarde van 1,52 % (-1,52 in de tabel). En die van de tegenovergestelde Zon in Vissen (1,17 maal vaker gevonden dan in de ADB) is met 1,34 % (+1,34 in de tabel) nog significanter. In onderstaande tabel zijn waarden die buiten het 95% betrouwbaarheidsinterval vallen geel gemerkt.

Venus in Vissen met een p-waarde van 0,12 % scoort significant vaker. Maar de effect grootte van 1,25 (1,08-1,42) valt u waarschijnlijk tegen. Want u kunt geen zinvolle voorspellingen doen als iemand 25% meer kans heeft op een zeldzaam beroep als dat van kunstschilder. Een medicijn met zo'n effect grootte zal niet zo maar op de markt komen. Tenzij achterhaald kon worden dat het medicijn voor een bepaalde subcategorie patiënten goed werkt. Of wat in de praktijk vaker voorkomt, als aangetoond kan worden dat het effect over de jaren heen cumulatief werkt. Want een klein maar aanhoudend effect als dat van water of wind doet rotsen verweren.

Bin p

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Total

Sun

11,42

44,21

4,84

-2,77

42,96

-1,52

-47,98

-18,07

-20,91

46,93

47,81

1,34

108,26

Moon

20,34

3,33

40,57

37,73

-15,92

18,16

-22,05

-36,42

-5,90

-37,23

-20,03

22,64

5,24

Mercury

41,66

19,64

28,18

-33,42

-13,85

-37,74

-39,17

-28,36

-5,61

-36,68

2,55

13,60

-89,19

Venus

-34,67

1,52

-45,01

-24,33

-8,96

-18,17

17,77

-0,03

11,80

-18,84

35,34

0,12

-83,45

Mars

21,46

0,82

25,21

27,95

-21,35

-0,00

23,59

50,92

-34,70

20,14

39,07

-18,60

134,50

Jupiter

31,00

-32,28

-41,70

31,62

18,19

-1,11

-43,65

44,28

-42,42

1,91

38,28

-16,35

-12,23

Saturn

2,98

8,97

10,47

-1,74

-0,04

-19,74

-15,37

29,01

-29,14

-21,28

3,36

4,14

-28,37

Uranus

6,36

20,15

-0,00

-0,00

-3,36

-4,64

-7,71

16,50

0,06

0,00

0,25

43,64

71,26

Neptune

0,00

0,00

0,00

0,00

-3,07

-0,17

0,00

0,00

0,00

-43,79

0,00

0,00

-47,02

Pluto

0,00

0,00

0,00

-3,09

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,00

-0,14

29,89

0,00

26,66

N. Node

-46,40

-11,33

43,78

-43,19

-40,75

18,00

-30,86

1,07

39,93

-12,82

-42,02

47,59

-77,00

Chiron

-41,79

25,78

44,93

1,37

-24,48

-20,44

-14,00

-0,25

-20,12

49,52

13,79

26,97

41,29

Zoals verwacht ziet u gele banden bij langzame planeten, maar astrologisch gezien hebben we daar te maken met de Tijdgeest, opeenvolgende generaties en vooral met niet normaal verdeelde case en controlegroepen. Filmsterren bestonden in de zeventiende eeuw nog niet en ook de beschikbaarheid van de geboortedate van acteurs was toen nog een janboel. Kortom: Daar kunt u geen simpele statistische conclusies uit trekken, hoewel de gevonden feiten er beslist nog wel toe doen.

Hieronder ziet u de p-waarden voor de Placidus huiscuspen. Ook hier zien we patronen, maar die zijn niet willekeurig verdeeld. Ze zijn het gevolg van het feit dat als het rijzend teken ram is, de cusp van het zevende huis automatisch zes tekens verderop in libra staat. En daarom zijn hun kanswaarden gelijk.

Zoals u ziet vinden we geen significante waarden voor de ascendant. De meest significante score vinden op de 6-12 as, voor het paar cusp 6 in Boogschutter en cusp 12 in Tweelingen (p is 0,0034). Zes van de 144 waarden zijn significant met een alpha van 0,05. Maar als u rekening houdt met de eerder genoemde kans op vals positieven in kruistabellen van deze grootte - gemiddeld zeven waren verwacht - is het aannemelijk dat we hier met de sampling error te maken hebben. Echte uitschieters zien we dan ook niet.

Plac p %

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Total

Cusp 1

-51,01

7,33

-15,51

3,00

-44,97

-46,58

-22,28

44,34

12,91

-17,53

-5,36

-42,34

-178,00

Cusp 2

-17,46

40,32

12,55

-26,61

2,58

-35,85

-42,58

-27,00

-49,78

9,76

-4,41

-32,87

-171,35

Cusp 3

24,58

-5,80

11,05

31,31

-24,04

5,06

-35,13

-41,60

-14,82

41,06

-22,11

32,67

2,24

Cusp 4

18,27

39,25

-12,74

2,41

-26,70

-42,43

5,18

-20,67

-51,02

-10,85

-48,56

-29,67

-177,53

Cusp 5

41,00

50,94

-43,73

40,35

3,52

-31,64

-15,51

1,71

-19,04

-25,71

-18,08

-48,53

-64,73

Cusp 6

35,78

31,69

-38,96

-16,41

46,60

4,81

-30,70

-5,24

0,34

-21,43

-29,35

-33,88

-56,75

Cusp 7

-22,28

44,34

12,91

-17,53

-5,36

-42,34

-51,01

7,33

-15,51

3,00

-44,97

-46,58

-178,00

Cusp 8

-42,58

-27,00

-49,78

9,76

-4,41

-32,87

-17,46

40,32

12,55

-26,61

2,58

-35,85

-171,35

Cusp 9

-35,13

-41,60

-14,82

41,06

-22,11

32,67

24,58

-5,80

11,05

31,31

-24,04

5,06

2,24

Cusp 10

5,18

-20,67

-51,02

-10,85

-48,56

-29,67

18,27

39,25

-12,74

2,41

-26,70

-42,43

-177,53

Cusp 11

-15,51

1,71

-19,04

-25,71

-18,08

-48,53

41,00

50,94

-43,73

40,35

3,52

-31,64

-64,73

Cusp 12

-30,70

-5,24

0,34

-21,43

-29,35

-33,88

35,78

31,69

-38,96

-16,41

46,60

4,81

-56,75

Voor astrologen zijn Planeet in Placidus huis waarden interessant, en hier vinden we negen significante waarden in een tabel van 144 gemeten waarden. Dat is iets meer dan verwacht omdat 5% van 144 gemiddeld 7,2 verwachte vals positieven oplevert. Maar geen enkele waarde is significant met een alpha van 0,01, waarvan we toch wel 144/100 is 1,44 mochten verwachten. De conclusie is opnieuw dat we hier met sampling errors te maken hebben, aangezien de effectwaarden geen echte uitschieters zijn.

Plac p %

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

H 10

H 11

H 12

Total

Sun

39,92

-16,07

15,95

23,50

1,09

-25,92

31,63

-41,58

41,05

-1,53

-13,73

37,64

91,95

Moon

18,78

2,03

-17,32

-42,86

-20,64

24,68

-10,69

-2,63

6,26

42,04

-40,33

50,33

9,65

Mercury

48,71

-49,37

12,23

9,56

7,26

44,99

-38,23

22,28

-9,92

-2,90

-45,66

-14,63

-15,69

Venus

-5,05

10,28

28,98

17,56

33,93

10,83

-45,35

-37,63

-7,84

-20,32

-45,45

42,64

-17,43

Mars

46,30

-46,84

29,88

-1,20

8,35

32,04

-39,18

16,59

-34,68

21,26

44,46

-7,58

69,40

Jupiter

-40,58

-39,21

3,96

-20,54

51,57

-37,20

-37,44

-41,01

40,66

-28,70

9,57

-40,22

-179,13

Saturn

27,37

34,16

-37,69

14,66

2,58

-43,22

41,65

-25,72

-3,63

20,75

-16,97

-11,60

2,37

Uranus

-12,60

1,65

-37,93

2,47

1,41

49,59

-14,85

-11,37

-45,17

-40,24

-39,11

-3,53

-149,68

Neptune

-22,73

-9,51

48,55

-32,88

-7,96

-31,54

48,37

27,68

1,07

-12,49

8,32

14,33

31,20

Pluto

-1,30

39,87

-25,69

-5,24

17,52

-23,61

-35,81

8,39

42,10

-12,54

3,22

6,45

13,37

N. Node

45,14

-18,31

50,06

9,56

-13,41

-45,36

33,33

40,33

-2,64

38,33

26,20

17,84

181,08

Chiron

37,81

-9,25

48,67

40,58

37,86

16,30

8,48

-17,34

-7,59

20,02

-6,87

17,84

186,53

Zou een nog grotere steekproef hier verandering in aan kunnen brengen? De kans (p-waarde) dat zo'n vervolgonderzoek meer voorspellende effectwaarden zal opleveren is gering. Want het gaat niet om de definitieve verkiezingsuitslag waarbij een paar stemmen meer het verschil maakt, maar om relatieve verhoudingen. Die bepalen de effectgrootte waarmee voorspellingen kunnen worden gedaan. En als de effectwaarden nu al gering zijn wordt een dubbeltje geen kwartje na uitgebreider onderzoek.

We zagen eerder effectwaarden voor planeet in huis die in feite niet beter waren dan door toeval kon worden verwacht. Effectgroottes tot en met +/- 20% waren in 99% van de gevallen te verwachten, tot en met +/- 15% in 95% van de gevallen en effectgroottes van +/- 7 % werden in 70% van de gevallen door kansberekening verwacht. Maar effectgroottes van 200% of meer vonden we niet in dit onderzoek. En die hebt u wel nodig voor een goed werkend medicijn. Sterke pseudo-effecten zien wel in kleinschalig astrologisch onderzoek, waar de bemonsteringsfout voor grote afwijkingen van het gemiddelde zorgt. Maar bij grootschaliger onderzoek zien we bij op toeval berustende uitschieters altijd een regressie naar het populatiegemiddelde, zodat de in kleinschalig onderzoek aangetroffen sterke astrologische effecten - met hoge p-waarden en dus ruime betrouwbaarheidsintervallen - zelden bevestigd worden.

Het aantal vals positieven bleek uit te komen zoals van tevoren kon worden verwacht met een simpele formule: alpha * tabelomvang. Alleen waar bias evident speelde werkten die statistische voorspellingen niet. Dus de conclusie moet zijn dat de stand van planeet in Placidus huis geen voorspellende waarde heeft op de kans om kunstschilder te worden. Hoe het zit met met Gelijke huizen en Koch laten we u hieronder zien.

Wat betreft de huiscuspen zien we geen significante afwijkingen onder het Gelijke huizen systeem. De effectgroottes vallen in het verwachte bereik van +/ - 15 %, met veel gevonden waarden nabij de verwachtingswaarde. En volgens de Chi kwadraat tabellen, die alle waarden op een rij onderzoekt, heeft iedere rij van cusp in teken dezelfde kanswaarde van 36,8%.

Equal p %

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Total

Cusp 1

-51,02

7,33

-15,51

3,00

-44,98

-46,59

-22,21

44,33

12,91

-17,54

-5,37

-42,35

-178

Cusp 2

-42,35

-51,02

7,33

-15,51

3,00

-44,98

-46,59

-22,21

44,33

12,91

-17,54

-5,37

-178

Cusp 3

-5,37

-42,35

-51,02

7,33

-15,51

3,00

-44,98

-46,59

-22,21

44,33

12,91

-17,54

-178

Cusp 4

-17,54

-5,37

-42,35

-51,02

7,33

-15,51

3,00

-44,98

-46,59

-22,21

44,33

12,91

-178

Cusp 5

12,91

-17,54

-5,37

-42,35

-51,02

7,33

-15,51

3,00

-44,98

-46,59

-22,21

44,33

-178

Cusp 6

44,33

12,91

-17,54

-5,37

-42,35

-51,02

7,33

-15,51

3,00

-44,98

-46,59

-22,21

-178

Cusp 7

-22,21

44,33

12,91

-17,54

-5,37

-42,35

-51,02

7,33

-15,51

3,00

-44,98

-46,59

-178

Cusp 8

-46,59

-22,21

44,33

12,91

-17,54

-5,37

-42,35

-51,02

7,33

-15,51

3,00

-44,98

-178

Cusp 9

-44,98

-46,59

-22,21

44,33

12,91

-17,54

-5,37

-42,35

-51,02

7,33

-15,51

3,00

-178

Cusp 10

3,00

-44,98

-46,59

-22,21

44,33

12,91

-17,54

-5,37

-42,35

-51,02

7,33

-15,51

-178

Cusp 11

-15,51

3,00

-44,98

-46,59

-22,21

44,33

12,91

-17,54

-5,37

-42,35

-51,02

7,33

-178

Cusp 12

7,33

-15,51

3,00

-44,98

-46,59

-22,21

44,33

12,91

-17,54

-5,37

-42,35

-51,02

-178

In het geval van de Gelijke huizen zien we dat 14 van de 144 planeet in huis waarden uit de band springen tegen 7 verwacht. Hiervan zijn 6 significant met een alpha van 0,01 tegen 1,44 verwacht. Vier daarvan betreffen Pluto in huis. Hier is dus wel iets aan de hand. Maar wat? Is dat opnieuw de sampling error of iets anders?

Equal p %

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

H 10

H 11

H 12

Total

Sun

44,14

-15,43

41,01

0,30

-47,77

29,60

33,21

15,51

-14,12

-3,47

-25,67

-39,14

18,17

Moon

30,94

2,70

-21,49

-43,67

-34,76

26,82

-5,14

-48,67

28,56

10,19

-5,74

-41,71

-101,96

Mercury

32,77

-17,87

20,78

0,47

37,72

21,26

15,80

-13,77

-20,94

-20,06

-40,76

-2,83

12,58

Venus

-8,17

7,37

12,32

-15,15

0,62

49,60

20,02

-0,55

9,15

-2,39

-13,80

29,02

88,02

Mars

-49,29

41,29

-22,22

-41,17

37,74

20,95

-50,95

-44,41

8,51

41,66

-38,51

-10,14

-106,53

Jupiter

38,95

-38,89

18,74

-24,52

-21,30

27,43

41,68

-31,94

40,35

-32,43

-34,37

17,30

0,99

Saturn

44,36

51,57

29,05

12,92

2,60

-39,26

25,15

-42,34

-30,55

-6,91

-34,30

-6,03

6,25

Uranus

-14,26

15,29

10,76

17,40

4,38

16,23

-42,06

-21,63

-9,91

26,70

-7,83

-4,10

-9,04

Neptune

-4,09

-1,16

-10,12

-33,00

-38,04

2,90

1,71

1,81

9,65

-18,89

9,53

-8,89

-88,56

Pluto

-0,03

-0,01

-17,05

-12,28

0,16

1,10

16,66

0,02

31,06

-27,13

-40,56

-30,58

-78,64

N Node

23,75

-20,63

35,79

-34,06

-44,04

-37,83

38,72

38,83

-0,59

28,64

49,98

2,77

81,33

Chiron

-36,88

44,05

-8,10

36,77

45,56

5,48

9,19

-33,04

-4,40

16,73

39,26

-12,00

102,61

Om dat te bepalen moeten we naar de effectgroottes kijken. Zijn het schommelingen rondom een gemiddelde (hier 1 is neutraal, geen effect) of zijn er echte uitschieters met effectgroottes van 2 of meer?

De tabel met gevonden effectgrootten staat hieronder. De laagste waarde is 0,71 voor Pluto in 2 en de hoogste waarde is 1,27 voor Pluto in 5. Heel duidelijke patronen zien we niet, behalve misschien een antagonisme op de 2-8 as bij Pluto.

Equal Effect

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

H 10

H 11

H 12

Total

Sun

1,01

0,92

1,02

1,22

0,99

1,05

1,04

1,09

0,91

0,87

0,95

0,98

12,04

Moon

1,04

1,15

0,94

0,98

0,97

1,05

0,87

0,99

1,05

1,10

0,88

0,98

12,00

Mercury

1,03

0,93

1,06

1,21

1,03

1,07

1,08

0,91

0,93

0,93

0,98

0,86

12,04

Venus

0,90

1,11

1,09

0,91

1,21

1,00

1,07

0,80

1,11

0,85

0,92

1,04

12,01

Mars

0,99

1,02

0,94

0,98

1,03

1,07

1,00

0,98

1,11

1,02

0,98

0,90

12,01

Jupiter

1,02

0,97

1,07

0,94

0,94

1,05

1,02

0,96

1,02

0,96

0,97

1,07

12,00

Saturn

1,01

1,00

1,04

1,09

1,15

0,98

1,05

0,98

0,96

0,88

0,97

0,88

11,99

Uranus

0,92

1,08

1,10

1,08

1,13

1,08

0,98

0,94

0,90

1,05

0,89

0,86

12,01

Neptune

0,88

0,83

0,90

0,96

0,97

1,16

1,18

1,17

1,10

0,93

1,10

0,90

12,10

Pluto

0,75

0,71

0,91

0,89

1,27

1,20

1,08

1,26

1,04

0,96

0,98

0,96

12,00

N Node

1,06

0,93

1,03

0,97

0,98

0,97

1,02

1,02

0,81

1,04

1,00

1,15

12,00

Chiron

0,97

1,01

0,89

1,03

1,01

1,12

1,10

0,96

0,87

1,08

1,02

0,90

11,96

Onder het huizensysteem van Koch zien we voor de Huiscuspen 1 en 7 precies dezelfde waarden als onder het gelijke huizen systeem. Ze zijn dan ook gelijk geplaatst in beide systemen. Het aantal waarden dat significant is met een alpha van 0,05 (8) is iets meer dan het aantal vals positieven dat was verwacht (144/20 is 7,2). Geen waarde is significant met een alpha van 0,01. Dus opnieuw niets nieuws onder de zon.

Koch p %

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aquas

Pisces

Total

Cusp 1

-51,01

7,33

-15,51

3,00

-44,97

-46,58

-22,28

44,34

12,91

-17,53

-5,36

-42,34

-178,00

Cusp 2

-12,43

17,11

12,85

-9,41

1,88

-51,01

-36,35

47,62

39,35

-46,74

-26,99

-7,69

-71,81

Cusp 3

-42,56

-7,25

7,56

22,89

-37,74

4,73

-31,00

-33,23

49,77

-36,67

10,86

-1,43

-94,08

Cusp 4

18,27

39,25

-12,74

2,41

-26,70

-42,43

5,18

-20,67

-51,02

-10,85

-48,56

-29,67

-177,53

Cusp 5

-32,12

38,45

-29,66

-42,28

3,45

-22,64

-11,09

4,64

-51,19

48,86

-24,69

44,19

-74,07

Cusp 6

46,78

10,74

-19,54

-8,10

-29,77

2,23

-34,92

-7,46

15,08

21,83

-41,02

-36,90

-81,06

Cusp 7

-22,28

44,34

12,91

-17,53

-5,36

-42,34

-51,01

7,33

-15,51

3,00

-44,97

-46,58

-178,00

Cusp 8

-36,35

47,62

39,35

-46,74

-26,99

-7,69

-12,43

17,11

12,85

-9,41

1,88

-51,01

-71,81

Cusp 9

-31,00

-33,23

49,77

-36,67

10,86

-1,43

-42,56

-7,25

7,56

22,89

-37,74

4,73

-94,08

Cusp 10

5,18

-20,67

-51,02

-10,85

-48,56

-29,67

18,27

39,25

-12,74

2,41

-26,70

-42,43

-177,53

Cusp 11

-11,09

4,64

-51,19

48,86

-24,69

44,19

-32,12

38,45

-29,66

-42,28

3,45

-22,64

-74,07

Cusp 12

-34,92

-7,46

15,08

21,83

-41,02

-36,90

46,78

10,74

-19,54

-8,10

-29,77

2,23

-81,06

We zien onder Koch twaalf significant afwijkende Planeet in huis waarden met een alpha van 0,05 tegen 7 verwacht. Ze liggen vooral in het vierde huis. Drie van hen zijn significant met een alpha van 0,01 en twee daarvan betroffen Pluto. Was dit beschikt of niet?

Koch p %

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

H 10

H 11

H 12

Total

Sun

38,21

-12,60

14,70

1,87

45,75

49,24

39,37

44,39

49,83

-0,83

-37,47

-47,19

185,27

Moon

19,07

4,20

-29,68

-39,71

-41,46

42,69

-13,91

-16,92

33,97

14,82

-19,24

-41,44

-87,62

Mercury

23,57

-31,66

18,36

1,11

43,55

36,90

-49,98

-46,78

-25,83

-15,27

-33,12

-5,98

-85,13

Venus

-11,75

43,73

12,29

27,09

8,14

28,34

-47,02

-16,05

-21,81

-32,75

-32,13

42,79

0,87

Mars

37,17

-16,97

13,03

-1,59

7,71

32,15

-50,04

-50,53

38,57

8,74

-18,31

-16,96

-17,03

Jupiter

-31,94

-30,72

1,65

-34,83

-13,43

37,54

-40,83

41,34

-38,71

42,60

-36,97

29,06

-75,24

Saturn

33,18

-33,67

24,79

16,28

1,06

-30,19

34,09

-19,12

-4,32

19,41

-19,94

-7,70

13,88

Uranus

-8,59

6,28

33,83

1,79

4,91

34,04

-26,03

-12,85

-27,90

-44,16

-26,66

-5,38

-70,72

Neptune

-0,90

-22,41

13,12

-0,35

-43,59

27,09

13,98

37,29

6,34

23,93

18,83

-40,50

32,84

Pluto

-0,19

-49,40

36,91

-0,06

25,11

13,00

31,62

4,09

-18,08

2,83

31,40

-43,12

34,12

N Node

-43,90

-23,77

44,08

13,55

-23,34

-36,85

-51,04

13,44

-1,21

43,41

32,29

10,36

-22,97

Chiron

49,19

-32,31

-33,56

49,10

43,22

9,58

16,59

-37,20

-4,81

23,56

-39,38

-45,44

-1,46

Het hangt opnieuw af van de vraag wat u kunt verwachten. Wat is meer en wat is minder dan was verwacht? En hoe zeker kunt u iets met de gevonden waarden voorspellen? Daarvoor moeten we naar de effectgrootten en hun betrouwbaarheidsintervallen kijken.

Maar de effectgroottes van die significante waarden zijn bepaald niet indrukwekkend. Mag het een onsje meer zijn vraagt de slager. Maar het zijn geen kilogrammen meer of minder. We zien geen effectwaarden die sterk afwijken van wat kon worden verwacht.

Koch Effect

H 1

H 2

H 3

H 4

H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

H 10

H 11

H 12

Total

Sun

1,02

0,91

1,08

1,16

1,01

1,00

1,03

1,01

1,00

0,84

0,97

0,99

12,04

Moon

1,07

1,14

0,96

0,98

0,98

1,02

0,91

0,92

1,03

1,08

0,93

0,98

12,00

Mercury

1,06

0,96

1,07

1,18

1,02

1,03

1,00

0,99

0,95

0,92

0,96

0,88

12,01

Venus

0,91

1,01

1,09

1,05

1,12

1,05

0,99

0,92

0,94

0,97

0,96

1,02

12,01

Mars

1,03

0,92

1,09

0,84

1,12

1,04

1,00

1,00

1,02

1,10

0,93

0,92

12,01

Jupiter

0,96

0,96

1,16

0,97

0,91

1,03

0,98

1,02

0,98

1,02

0,97

1,05

11,99

Saturn

1,04

0,96

1,05

1,07

1,18

0,96

1,03

0,93

0,87

1,07

0,93

0,89

11,98

Uranus

0,89

1,13

1,03

1,16

1,13

1,03

0,95

0,91

0,95

0,99

0,95

0,87

12,00

Neptune

0,82

0,94

1,09

0,81

0,98

1,05

1,09

1,03

1,11

1,06

1,07

0,98

12,04

Pluto

0,77

0,99

1,03

0,75

1,06

1,10

1,04

1,13

0,94

1,13

1,04

0,98

11,97

N Node

0,98

0,94

1,01

1,08

0,94

0,97

1,00

1,09

0,84

1,01

1,04

1,10

12,01

Chiron

1,00

0,96

0,97

1,00

1,02

1,10

1,08

0,97

0,87

1,05

0,97

0,99

11,98

Iedere astroloog heeft zo zijn favoriete huizensysteem en vaak is het doorslaggevende argument dat het voor hem of haar beter werkte. Maar welk huizen systeem voorspelde nu beter in dit onderzoek? En wat is eigenlijk beter? Variatie rond het gemiddelde bestaat. Soms zie je dit, soms zie je dat. Hetzelfde geldt voor keuze van het huizensysteem. Het ene huis geeft dit, het andere huis dat.

Is het beste huizensysteem het systeem dat een astroloog beter schikt? Beslist voor hem. Zo kan zo iemand concluderen: De beschrijvingen van planeet in huis onder Koch bevallen mij en mijn familie beter dan die van Placidus. Dat kan een goed argument zijn omdat u geacht wordt u en uw familie beter te kennen dan de rest van de wereld. Maar betekent dat voor u dat u vervolgens consequent het huizensysteem van Koch gaat toepassen? En dat u collega's die met een ander huizensysteem werken terecht moet wijzen? Of zegt u ruimdenkend als u bent, iedere gek heeft het recht op zijn eigen waarheid. Maar hoe kwalificeert u dan uw eigen opinie? Wat is dan de waarde van uw visie op de huizen? Voor u en uw familie telt het misschien. Maar voor hoevelen weer niet? En is uw keuze dan nog wel objectief te noemen? Of gaat het misschien toch om willekeur?

Misschien wilt u een huizensysteem dat u door de productie van veel variantie sterke effecten laat zien? Ga dan niet voor gelijke huizen, maar kies een huizensysteem als Koch dat grote verschillen in huisgrootte oplevert. En wel voor iedereen weer iets anders. Gewis, dat Koch u in individuele gevallen spectaculaire inzichten kan opleveren, waar u met uw kennis van onderschepte tekens weer de nodige nuance in kunt aanbrengen. Maar het risico van deze beursstrategie is, dat als de winstverwachtingen hoger zijn, de kans op forse verliezen ook toenemen. Want met de onnodige productie van variatie neemt de kans op vals positieven en uitschieters ook sterk toe. Het wordt dan zoiets als progressieve technieken of harmonics uitvoeren met een onnauwkeurige geboortetijd. Dat werkt alleen maar voor degenen die er heilig in geloven dat zelfs op de roulettetafel toeval niet bestaat. Maar casino's weten wel beter.

Zo zag de astroloog Geoffrey Cornelius in zijn onder astrologen gevierde boek The Moment of Astrology met als subtitel Origins in Divination het vermogen van astrologen om soms de correcte beschrijving van de persoon te geven met de verkeerde geboortetijd als een bewijs van de metafysische waarde van de astrologie. Want toeval bestaat dan niet. Maar dit is een cirkelredenering. Want u kunt nu eenmaal niet met de bewering Toeval bestaat niet, met een paar voorbeelden van uw gelijk, ooit bewijzen dat toeval niet bestaat. Het enige dat u bewijst is dat in bepaalde door u geselecteerde gevallen astrologie lijkt te werken. Maar dat is niet meer dan kersen plukken. Herhaal die truc maar eens in een wat groter opgezet dubbel blind onderzoek!

Cornelius is een fan van de uurhoek astrologie van William Lilly waarbij de geboortegegevens van de klant niet nodig waren. Ik word dan achterdochtig.

In Lilly's tijd was het kennen van de precieze geboortetijd ook niet zo evident, waardoor de astroloog vaak zijn toevlucht zocht tot het opstellen van een uurhoekhoroscoop, waarbij de geboortegegevens van de klant niet nodig waren.

Want dat bood Lilly het voordeel dat niemand zijn positieve bevindingen met de astrologie na kon trekken via onafhankelijk onderzoek met controle van geboortetijden. Ter wille van de privacy bleven zijn treffende voorbeelden in Christian Astrology natuurlijk anoniem. Maar hij had wel het nobele streven zijn astrologische wijsheid met anderen te delen. Maar zou niet elke oplichter het op die manier aanpakken?

Het publiek misleiden kan ook door misbruik te maken van door leken onbegrepen p-waarden en statistieken. Zie het plaatje hiernaast dat de kans aangeeft om in een kruistabel van 144 items op een wonderbaarlijk voorval te stuiten met een kanswaarde van minder dan 0,025. Gemiddeld kunnen we 144/20 is 7,2 van die afwijkende waarden verwachten. Uitschieters van 3 t/m 13 per tabel zijn in 95% van de gevallen te verwachten. De kans op geen enkele afwijkende waarde is maar piepklein (0,06%).

Toevallige afwijkingen van normaal die berusten op de bemonsteringsfout zijn de regel. In ieder empirisch onderzoek dat maar een deel van geheel onderzoekt zien we ze. Het wordt pas interessant als daar een flinke effectwaarde mee verbonden is, dus als dan afwijking veel groter is dan nog in een Bellse curve past en een kosmische Cohen-D waarde heeft. Dan moet de bel gaan rinkelen.

Het is een feit dat ieder object in een bepaalde categorie weer anders is. Dat geldt zelfs voor door robots gemaakte schijnbaar identieke industriële kwaliteitsproducten. Want het perfecte industriële eindproduct bestaat alleen op het tekentafel van ontwerpers. Daarom worden regelmatig monsters genomen voor kwaliteitscontrole. En als een batch van in dezelfde tijd “geboren” serieproducten significant meer fouten vertoont, dan wordt die reeks producten van de markt gehaald. Blijkbaar was er die dag iets mis gegaan met de machine, de kwaliteit van de grondstoffen of onderdelen. Maar daar zal de fabrikant geen astroloog voor hoeven raadplegen, de technische kennis van de ingenieurs en de kwaliteit van de logboeken zullen volstaan om die fouten in de toekomst te voorkomen.

En ook ieder levend wezen verandert aldoor in tijd. Dat is nu eenmaal een kenmerk van het leven. Daar doet u niets tegen, hoe consequent uw opvoeding en persoonlijke weerstand hiertegen ook mag zijn. Maar dat besef van vergankelijkheid geldt wat minder voor degenen die zich identificeren met een bepaald sterrenbeeld, een maatschappelijke stroming of met de uitkomst van een ooit ingewonnen psychologische zelf-rapportage. Want de identificatie met zo'n abstract idee - ik ben dit, maar zoals de meeste anderen ben ik niet - blijft vaak decennia tegen redelijke argumentatie bestand. En daarom maken politici en predikanten gretig gebruik uw irreële identificatie met een hoger iets. Want daarmee kunnen ze stemmen en zieltjes winnen, tegen ieder gereed empirisch logisch denken in. Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn nu eenmaal verschillende zaken als het om de slimme presentatie van de gevonden feiten gaat.

De met uurhoekastrologie verbonden willekeur - iedere vraag komt op zijn eigen tijd - geeft astrologen veeel ruimte voor speculatie, veel meer dan als ze een beroep zouden moeten doen op verifieerbare transits van planeten over de huizen op een bepaalde dag. Die transits werden immers niet door de astroloog bepaald. Maar over het tijdstip waarop de vraag nu eigenlijk gesteld werd, want dat is ook al een kwestie op zich, kon een astroloog als Lilly naar hartenlust speculeren. Lilly en zijn klanten droegen geen polshorloge bij zich, want die waren er toen nog niet. Hij had slechts zijn persoonlijk notitieboekje bij zich. Hij hield alles nauwgezet handmatig bij. Wat zegt ons dat?

Dat zijn astrologische beweringen niet zo betrouwbaar zullen zijn, want hij hield alles zelf in de hand. In de praktijk ging het om zijn Wahrheit und Dichtung. En ook daar is op zich niets mis mee. Maar het probleem is dat veel hedendaagse astrologen zijn verhaalkunst nog steeds aanzien voor een heilig boek met perfecte voorbeelden uit de astrologische praktijk. Zoals de wonderverhalen uit de bijbel ook te mooi zijn om waar te zijn. Ze beginnen of eindigen vaak met: Het gerucht ging. Wat maakt het verschil? Reproduceerbaarheid. Maar reproduceerbaarheid is niet hetzelfde als een grote aanhang op twitter of in een andere kerk verwerven met valse geruchten.

Wat zagen we in de empirische praktijk onder de ADB categorie kunstschilder? We zagen dat in het Gelijke huizensysteem de effectgroottes in het bereik van +/ - 15 % weinig voorspellende waarde hadden met betrekking tot het teken van de huiscusp volgens de regels van statistici. Sterker nog: Alle huiscuspen kregen dezelfde kanswaarde 36,8 % bij de Chi kwadraattoets. Maar in een systeem als Koch kunnen tegenoverliggende huizen sterk in grootte variëren en die asymmetrie veroorzaakt dus meer statistische variatie voor cusp in teken en planeet in huis. En daar zagen we vaker ons imponerende waarden. Maar welk huisindeling heeft dan meer gelijk? En hoe bepaal je dat? Door voor kwantiteit te gaan met vele likes op sociale media van een kwalitatief laag gehalte? Of moeten we toch meer de diepte ingaan en de gevonden feiten als een Sherlock Holmes analyseren?

Hebben we met de huisverdeling van Koch meer kans op uitschieters, die ergens of toch nergens op slaan? Wie zal het zeggen? We kunnen die patronen ook in andere ADB categorieën onderzoeken. En op zoek gaan naar repeterende patronen. Maar uiteindelijk hangt het ervan af of u in een bepaald geval in toeval wilt geloven of niet. De eerder door onderzoekers gevonden statistieken kunnen u hierbij op de juiste weg wijzen. Als iets met een lage p-waarde reproduceerbaar voorspellend is, zal het er uiteindelijk wel toe doen. Dat is een belangrijke empirische wet. Iedere burger of crimineel moet toch wel enig besef moet hebben van de regels van oorzaak en gevolg om te kunnen overleven. Daarom blijven we bepaalde zaken doen en vermijden we andere zaken. En dat heeft wel met lage p-waarden te doen: Toeval bestaat voor mij nu even niet. Voor een habituele jokkebrok is dat een kwestie van zo effectief mogelijk de door hem nagelaten sporen wissen, maar een wetenschapper of rechter heeft meer belang bij waarheidsvinding. Ze documenteren dus zo goed als ze maar kunnen de door hen gevonden sporen in de sneeuw. Maar ook slimme jokkebrokken doen aan empirisch onderzoek. Anders zouden ze niet zo effectief hun sporen kunnen wissen. Alleen volstrekte onbenullen slagen daar nog niet in. Zoals de naïeve dame die op het NOS journaal zei: Ja, het is echt waar, want het stond op Facebook.

Maar die fools for phishing valkuil treffen we ook aan onder academici. Omdat ook intelligente mensen niet alles zeker kunnen weten en ook veel aangeleerde persoonlijke voorkeuren hebben. Alle deskundigen weten misschien iets speciaals op hun beperkte terrein, maar blijven leken op andere (grens)gebieden. Maar hun ego wil daar niets van weten. En daarom kon sceptische filosoof Socrates alle sofistische betweters op hun nieren bevragen. Er bleef weinig van hun weten over. Maar volgens Plato's mythe van de grot was de kritische filosoof in hun midden hun probleem. Want zonder al die lastige vragen zou hun corrupte systeem nog wel een tijdje blijven werken.

In de onderstaande tabel ziet u het aantal gevonden statisch significante afwijkingen voor Cusp in teken (Cusp) en Planeet in teken (Planeet) met respectievelijk een alpha van 0,05 en 0,01 voor de drie onderzochte huizensystemen. Welk huissysteem maakte in de ADB categorie Fine art artist het meeste onderscheid? En wat is de factor toeval in die uitkomst?

Significant

0,05 Cusp

0,01 Cusp

0,05 Planeet

0,01 Planeet

Placidus

6

2

9

0

Gelijke huizen

0

0

14

6

Koch

8

0

12

3

Verwacht

7,2 (3-13)

1,44 (0-4)

7,2 (3-13)

1,44 (0-4)

Misschien zou u verwachten dat Gelijke huizen slecht scoorde met 0 gevonden significant scorende huiscups in tekens tegen 7,2 verwacht met een alpha van 0,05, maar de kans erop (Px=0) is 0,06 %. En dat geeft te denken. Blijkbaar bepalen de tekens van de huiscuspen onder gelijke huizen niet de kans om een kunstschilder te worden.

Of duidt die onverwachte 0 score op iets dat paranormale helderzienden en wereldvreemde en wappies ook wel eens overkomt: Extreem hoge score scores op het tegendeel.

Wappie is een pejoratief begrip dat ontstaan is in het Nederlands taalgebruik in de jaren negentig van de twintigste eeuw. Het geeft een zonderlinge geestesgesteldheid aan waarbij men de weg kwijt is geraakt, of een zonderling persoon, een dwaalgeest of 'gekkie'. De term is daarmee een instrument voor karaktermoord. Het kan ook betekenen 'zich bezig houden met complottheorieën' of 'onder invloed van verdovende middelen verkeren' of 'niet goed wijs'.

En ook de in de Gelijke huizen gevonden waarden van significant afwijkende planeet in huis van 14 tegen 7,2 verwacht (Px>13 = 1,35 % met een alpha van 0,05) en 6 tegen 1,44 verwacht (Px>5 = 1,53% met een alpha van 0,01) zijn significant afwijkend. Maar bij de waarde van 12 voor Planeet in Koch huis hoort een kans van P(x>11) van 5,80%. Alleen de waarden 0 tot 3 en hoger dan 13 zijn in een tabel met 144 ingangen ongebruikelijk in 95% van de gevallen zoals u in de afbeelding hierboven kunt zien.

En als u voor p = 0,01 invult zou u zien (tabel links) dat met n is 144 alleen de waarden groter dan 4 statistisch significant zijn met P(x>4) is 1,53 %. Maar een waarde van 3 of hoger als gevonden voor Planeet in Koch huis heeft een kanswaarde van 17,56 % met een alpha van 0,01 en is dus niet zo bijzonder.

En hoe zit het met de aspecten?

> Top <

Misschien dat de aspecten er dan wel toe doen. Zoiets zou best wel eens kunnen. Als de ene techniek niet werkt kan een astroloog altijd nog een andere methodiek uitproberen. En wie weet brengt dat ons wel geluk en wijsheid met de eeuwige astrologische symboliek.

Maar heeft de vondst van een gouden spelt in de hooiberg enige voorspellende waarde? Ik verwacht het niet, want die hooiberg blijft nog steeds uit stro bestaan. U zocht een uitschieter en u vond er een. En dat levert dan weer een belangwekkend nieuwsfeit op in uw Astrologische Telegraaf. Dat wil iedere astroloog beslist wel weten. Maar zouden andere kranten die vondst ook op de voorpagina zetten? Of het is dat slechts een banaal nieuws waar verder geen haan naar kraait?

We bespraken dit probleem in Wat verwacht u aan te treffen?

En uiteindelijk verschijnen er nieuwsberichten, commentaren en spotprenten in de krant. Soms gebeurt dat op de voorpagina, maar niet minder belangwekkende statistische feiten verschijnen hoogstens als een kort berichtje ergens achter in de krant. Zo overlijden er jaarlijks meer dan een miljoen mensen aan tuberculose, maar geen haan die daar naar kraait. Dat is een pandemie die elders woedt.

We mogen in de kruistabellen van de kanswaarden van de aspecten per aspect gemiddeld 66/20 is 3,3 (ci 0-7) vals positieven verwachten met een alpha van 0,05. We zien in onderstaande tabel voor de conjuncties wel 10 geel gemarkeerde waarden die hieraan voldoen, waaronder drie waarden met een kans van 0,00 %. En dat is vaker dan was verwacht werd met een binomiale p-waarde P(x>9) van 0,16% (tabel hiernaast).

Maar vijf daarvan betroffen aspecten tussen langzame planeten, die ons meer over de Tijdgeest van die periode vertellen dan over de kans op een toen ook al zeldzaam beroep als schilder. Als we die vondsten buiten beschouwing laten, houden we slechts 10 minus 5 is 5 significante waarden over met een kanswaarde van P(x>4) is 23,41%. En dat is statistisch gezien niet zo bijzonder. Voor mij is het geen reden om alarm te slaan.

Conjunction: Orb Factor: +- 6

Sun
15,31

Moon-30,94

-8,56

Mercury


-25,49

-22,27

-19,12

Venus

-24,75

41,57

35,12

-6,00

Mars
-33,47

-2,34

-11,47

-15,55

47,05

Jupiter8,34

4,96

34,45

-52,38

-1,82

-37,42

Saturn


-36,38

-2,49

-41,72

-35,42

51,87

48,22

-30,56

Uranus

-4,32

-16,21

25,98

38,34

-45,53

-27,53

-30,46

30,19

Neptune
-12,72

4,72

22,54

-50,93

16,88

-7,06

-17,47

-0,00

0,00

Pluto-47,78

-24,59

0,32

-35,17

-21,38

-6,67

24,70

3,26

1,81

39,30

N. Node


20,86

51,53

10,80

16,46

-15,16

-12,55

9,57

0,10

1,39

0,00

30,17

Chiron

Hieronder staan de effectgroottes van diezelfde conjuncties. De meting betreft steeds weer het aantal gevonden aspecten onder de categorie schilders gedeeld door wat er in de ADB als geheel kon worden verwacht. We zien geen indrukwekkende effecten. Het zijn de gebruikelijke variaties rondom het ADB gemiddelde.

Conjunction: Orb Factor: +- 6

Sun
1,14

Moon0,97

0,83

Mercury


0,95

0,89

0,94

Venus

0,93

1,03

1,04

0,85

Mars
0,94

0,75

0,86

0,88

1,01

Jupiter1,17

1,22

1,05

1,00

0,76

0,95

Saturn


0,95

0,75

0,97

0,95

1,00

1,01

0,93

Uranus

0,79

0,87

1,09

1,04

0,98

0,92

0,92

1,10

Neptune
0,86

1,22

1,10

0,99

1,12

0,81

0,88

0,58

1,90

Pluto0,98

0,91

1,37

0,94

0,89

0,79

1,10

1,26

1,28

1,04

N. Node


1,10

1,00

1,16

1,12

0,85

0,88

1,24

1,77

1,29

1,59

1,07

Chiron

Kijken we naar de effect groottes van alle aspecten, dan gaat het met uitzondering van het minder voorkomen van Pluto-Neptunus aspecten (0,73 maal zo vaak, p=0,000084) om relatief kleine effecten.

Sun
1,00

Moon0,97

1,02

Mercury


0,99

0,94

0,98

Venus

1,00

0,98

0,99

0,98

Mars
0,98

0,97

0,98

0,95

1,03

Jupiter0,98

1,02

1,00

1,01

0,99

0,99

Saturn


0,97

1,01

0,96

1,01

0,98

0,99

0,99

Uranus

0,96

0,98

1,02

0,99

1,00

1,03

1,05

1,01

Neptune
1,01

0,99

1,10

0,97

1,06

0,94

1,02

1,03

0,73

Pluto0,98

1,03

1,05

1,03

0,95

1,00

0,99

1,09

0,95

0,98

N Node


1,00

0,98

1,00

1,00

1,04

1,02

0,94

0,96

0,94

1,02

0,99

Chiron

De rekenbladen in de map van de ADB categorie Fine art artist bevatten veel meer gegevens. Nog veel meer berekeningen vindt u onder Adb_version_210209. Hier kunt u ook aspectfiguren bestuderen. Maar indrukwekkende p-waarden zien we alleen bij de aspecten van de langzame planeten. Maar dat kon worden verwacht in een database waarin schilders uit de negentiende en twintigste eeuw oververtegenwoordigd zijn.

Het hele plaatje overzien

> Top <

Astrologie is vooral een kunst van het combineren van vermeende kansen. Een eerste passende astrologische aanwijzing in de horoscoop van een persoon met een bepaalde karaktereigenschap maakt de astroloog wakker, bij een tweede aanwijzing voor diezelfde karaktereigenschap raakt de astroloog opgewonden en na een derde symbolische indicator kan er al geen sprake meer van toeval zijn. Dan klopt ineens het hele plaatje.

Want kon het effect van die zeldzame samenhang van astrologische omstandigheden niet van te voren worden voorspeld? Stonden die aanwijzingen al niet bij voorbaat vermeld in uw boeken? Zou niet iedere astroloog met die voorkennis of astrologische bias in zijn hand hetzelfde in kunnen zien? En zelfs wel achteraf gezien logisch kunnen voorspellen? Met wel drie in dezelfde richting wijzende indicatoren, kan uw astrologische duiding geen toeval meer zijn. Dan kunnen we de andere factoren - astrologisch of niet - wel vergeten. Dan is de zaak voor u afgedaan. Toeval bestaat nu even niet. We hadden het al kunnen voorzien. Maar met welke p-waarde?

Voor zo'n ondeskundige verificatie behoeft u geen statisticus te zijn. U hoeft ook niet als een rechter weet te hebben van alle relevante feiten en omstandigheden. Het is voldoende dat uw achterafverklaring aan een paar stellingen uit uw astrologieboeken voldoet. U zocht naar de bewijzen voor een astrologisch argument en kwam ongelooflijke treffers tegen. Hier klopt uw verhaal helemaal. En dat succes wilt u dan ook graag met andere astrologen delen. Want als u zo doorgaat zullen er vast wel meer treffers volgen. Maar is dat ook het geval?

Nee, want toen kwamen statistici met een heel ander verhaal, namelijk dat ze in objectief onderzoek van grote groepen mensen met dezelfde eigenschappen waar uw astrologieboeken over spraken, ze astrologisch gezien niets bijzonders tegenkwamen. Voor grote groepen mensen gelden de astrologische regels blijkbaar niet. En dat is inmiddels een veelvuldig bevestigd empirisch feit.

In de draad What does the chart NOT show? van het AstroDienst Forum verwoorde Alois Treindl dit astrologie is dood probleem met een negatieve definitie van astrologie:

Alois: It does not show your intelligence, your wealth, your weight or height, your education, your health, the colour of your skin, whether you are a Saint, a Nazi, a Communist, a Trumpist or a normal person, and many other concrete things.

Maar dat de astrologie geen enkele voorspellende waarde heeft bij concrete zaken stond niet zo expliciet in uw astrologieboeken vermeld. Net zo goed als theologieboeken ook niet met de disclaimer beginnen, dat niet iedereen dezelfde ervaringen met een onzichtbare God hoeft te hebben opgedaan. Theologen spreken daarom liever van een verborgen of persoonlijke God, die voor ieder mens weer anders is. Maar anderen noemen dat projectie. U ziet iets of meent ergens iets in te herkennen zoals u het graag wilt zien. Zoals het herkennen van God in een wolk. Encyclopedisten noemen dat fenomeen pareidolie:

Pareidolie of pareidolia is een psychisch verschijnsel, een vorm van illusie waarbij iemand een zodanige interpretatie van onduidelijke of willekeurige waarnemingen heeft, dat hij hierin herkenbare dingen meent waar te nemen. De naam is afkomstig van het Griekse para (naast) en eidolon (beeld).

Hoe maken we het onderscheid tussen illusie en realiteit? En is dit verschil wel relevant voor uw beleven? Zit de werkelijkheid ergens in het midden misschien? Ik weet het niet, maar ik probeer wel rede van fantasie te onderscheiden. Wat helpt hierbij? De objectief gevonden feiten. Maar wat zijn objectieve feiten? Dat mogen voor mij ook subjectieve zaken zijn als hallucinaties of geloofszaken, zolang de wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe vragen van goede onderzoeksjournalistiek maar redelijk gedocumenteerd zijn:

Als u op aarde pijnlijk uw voet stoot of honger lijdt, zijn zowel de uiterlijke als innerlijke menselijke ervaringen eender, maar er zijn blijkbaar ook ervaringen die te subtiel zijn om door iedereen waargenomen te worden. Dat is zoiets als het zien van kabouters en spoken door jonge kinderen. Of God die spreekt uit een brandend braambos of voor het volk in de woestijn zichtbaar werd in een wolk. Gaat het dan om fantasie, magie of metafysica? En groeit u daar ooit overheen? En wat als sommige archetypische beelden steevast terugkeren als u stoned bent? Dan zou die hallucinatie ook een empirisch feit kunnen zijn, in plaats van een verzinsel van hippies die de samenleving willen ondermijnen.

Wat de astrologie betreft, zijn er genoeg hoog sensitieve personen die in ADB Forum secties als Post your chart and tell your story uitgebreid over hun individuele astrologische ervaringen wilden vertellen:

For those who want to share their chart and tell how they live their constellations. Each chart should start a thread of their own. Beginners, use the first board.

Andere ervaringsdeskundigen vullen dat aan met hun eigen ervaringen en PSI boekenkennis en zo ontstaat een redelijk coherent beeld van de astrologische ervaring. Beginners die deze kunst nog moeten leren worden naar de eerste sectie van het AstroDienst Forum verwezen met als titel Personal: Please read my chart.

For those new to astrology who hope someone with experience to comment on their chart. No guarantee of an answer. Use the section Free Horoscopes first!

Na vele jaren van zelfstudie ontstaat een min of meer genuanceerd beeld van de astrologie. Soms gebeurt er dit, dan weer dat, maar er zit altijd wel een astrologisch patroon achter. Het gaat bij gevreesde transits als bij een Covid infectie. De een wordt doodziek, een ander blijft maanden moe, maar de meesten merken er weinig van. En wie wat zal oplopen, dat weten we vaak nog niet. Want anders dan bij de voorspelbare schade door kogels en granaten, spelen ook lastig te meten persoonlijke factoren een rol in het complexe ziektebeeld. En voor zover die interacties tussen het virus, onze omgeving en ons immuunsysteem nog onbekend zijn, spreken wetenschappers van toeval.

Maar astrologen geloven niet in toeval als het om uw karakter gaat. De astroloog Dane Rudhyar verklaarde de gevonden variatie - ieder mens is nu eenmaal anders - met de complexiteit van de individuele horoscoop. Zie Statistiek en astrologie volgens Dane Rudhyar:

In other words, ten variables are considered sufficient to interpret and to attribute meaning to all past and present events and personal crises and to enable the astrologer to predict future developments. Moreover, the relatively simple formula which a birth-chart constitutes is said by the astrologer to define the very character of the "native" - even though human character is quite a complex affair!

Maar dat lukte die astrologische betweter wonderwel, door de empirisch gevonden feiten te bagatelliseren. Als u maar diep genoeg een kuil in het zand graaft en daar uw hoofd in steekt, ziet u het leven beslist anders. Dan wordt u niet verblindt door de zon die over alle mensen schijnt. Dan mediteert u in uw eigen bunker over uw ideeën zonder last te hebben van de empirische rest. We zien bij bunkerbouwers daarom een omgekeerde parabel van de grot. De grote leider is dan niet de visionaire filosoof-bestuurder die alles wat er bovengronds gebeurt overziet, maar een zonderlinge eenling die de op aarde gevonden feiten ontkent en zijn beter weten via boeken, radio en staatstelevisie en zo nodig geweld propageert.

Maar Rudhyars boodschap klinkt al veel positiever dan de negatieve definitie van de astrologie die Dr. Alois Treindl ons gaf. Negatief in de zin dat Treindl vooral verkondigde wat zijn geloof in de astrologie niet inhield. Maar wat behelst het dan wel? Een door hem gerunde e-business? Dat is wel wat te kort door de bocht, maar ongetwijfeld zullen financiële belangen ook voor Dr. Alois Treindl wegen. Want hij voelde zich wel verantwoordelijk voor een bedrijf waar veel vrienden die hij goed kende van afhankelijk waren.

Een mengelmoes van private en publieke belangen zullen ook een rol bij Dane Rudhyar. Want is zijn vermetele kunst om het hele plaatje te overzien, niet het streven van ieder mens? Dan zouden we dus massaal zijn boeken moeten kopen om voortvarend met astrologie aan de slag te kunnen gaan. Dat is toch steeds de impliciete belofte van ieder astrologieboek. Dat u het daarna ook beter weet. Maar met welke p-waarde?

Toch zitten er wel wat addertjes onder het gras bij Rudhyars holistische benadering. Want zij stelt dat waar statistici en empirici slechts iets algemeens over groepen mogen zeggen, uw astroloog het hele individuele plaatje wel kan overzien. En dat slechts met holistische kennis van tien planeten en hun interacties in tijd en plaats. Maar hoe aannemelijk is dat astrologische verkooppraatje? Hoe denkt een holistisch denkend astroloog dat kunstje te kunnen flikken met verouderde astrologische aforismen zonder gedegen empirisch astrologisch onderzoek vooraf? Bij dergelijke ongeloofwaardige claims kunnen sceptici weer met hagel schieten. Want het is een feit dat geen enkele astroloog serieus kan beweren dat hij de implicaties van iedere horoscoop kan overzien. En dat bleek ook uit vrijwel alle testen waarin astrologen karakterbeschrijvingen moesten matchen met horoscopen, want daarin deden astrologen het niet beter dan door toeval kon worden verwacht.

Maar sommige Astrodienst forumleden die zich in de Personal: Please read my chart sectie laten onderwijzen, zullen wel ondervinden dat sommige astrologische uitspraken over hun vermeende persoonlijkheid toch wel merkwaardig goed lijken te kloppen. En of die herkenning nu gebaseerd is op zelfkennis of niet, dat Forer effect voert regelmatig tot een redelijk ogende astrologische discussies.

Het Forer-effect, ook Barnum-effect genoemd, is afkomstig uit de psychologie. Het betreft de neiging van mensen om vage en algemeen geldende uitspraken over de eigen persoon te accepteren als rake en typerende omschrijving. Dit zonder zich te realiseren dat diezelfde omschrijving voor bijna iedereen opgaat. Sceptici van de astrologie schrijven de populariteit van horoscopen toe aan dit effect.

En als het Forer effect nu even niet werkt, redeneren Forumleden met de volgende drogreden:

Dat het verhaal voor iedereen zou gelden was niet de astrologische claim. Het kan altijd verkeren. Soms werkt een astrologische regel zo, dan weer anders en daar is altijd wel een verklaring voor te vinden gezien de complexiteit van de hele horoscoop. En natuurlijk ook die van het leven. Laten we het daarom maar eens over de astrologische regels en hun uitzonderingen hebben. Samen weten we meer dan een.

Wat klopt hier niet? Astrologische leken besluiten astrologische leken te bevragen. Want samen weten ze meer dan een. Maar wie is dan de onderscheid makende rechter? Met veel likes op Facebook of Tiktok is zo'n strijd van de Titanen niet te beslechten. Het gevierde motto van de volksdichter Bredero Het kan verkeren is een drogreden waarmee u iedere uitzondering op de regel verklaren kunt. Het klinkt als een wijze nuance in ieder wetenschappelijk dispuut, maar altijd geldende drogredenen hebben zelden toegevoegde waarde. Het gaat hoogstens om een stopteken. We kunnen het nog niet zeker weten. Ik kan het nog niet volgen. Misschien zit het wel anders in elkaar, zoals populisten die de hen ongemakkelijke boodschappen ontkennen, hardnekkig geloven.

Maar u zult daarna wel goede argumenten voor zowel uw regels als hun uitzonderingen aandragen, voordat een rechter uw ja, maar smoes accepteert. En ook het argument van de complexiteit van de horoscoop is altijd van toepassing. En daarom zult u toevallig wel eens gelijk krijgen na een geslaagde uurhoek. Maar was die treffer dan het gevolg van geluk of uw unieke tunnelvisie? Mensen en horoscopen zijn nu eenmaal complex. En dat geldt ook voor ons DNA. Maar zou dat DNA dan astrologische bepaald zijn? Wie het zeker weet mag het zeggen.

Wetenschappers en rechters kunnen weinig aanvangen met Rudhyars grote verhaal van het zou best wel een kunnen met slechts ware kennis van tien planeten. Maar astrologie adepten die van alles met astrologie menen te moeten verklaren en blijkbaar niet door hebben dat zoveel redelijke argumenten tégen hun positie pleiten vinden de vanzelfsprekende complexiteit van iedere horoscoop wel een goed argument. Ook al is dat een drogreden.

Het merendeel van de forumleden haakt uiteindelijk stilletjes af. En de nog resterende zeurpieten worden als troll ontmaskerd. Degenen die blijven vermaken zich met hun speculaties over de vele astrologische regels en hun uitzonderingen die ze aantroffen in hun astrologische praktijk. Maar waar baseren ze hun speculaties op? Een recente cursus astrologie? Verouderde boeken? Persoonlijke ervaring? Weetjes en trucjes geplukt van het internet? Wat kunnen we daar meer mee dan ongebreideld roddelen en speculeren?

Iedere astroloog zal in de praktijk toch wel een selectie moeten maken van wat hij op zij echt belangrijk vindt en wat niet. Bijvoorbeeld het feit dat Zon in Ram staat. Want dat impliceert iets volgens astrologen. En of het nu om een constellatie van regels, associaties of tendensen tot iets gaat, we zouden effect- en kanswaarden aan de meetbare aspecten van die Zon-in-Ram-Astrologie moeten kunnen toekennen.

Maar daarna doemen weer de lastige praktische vragen op.

Gewone mensen denken dan: Tjonge, best wel complex en bijzonder die astrologie! Hoe houd ik rekening met zoveel factoren? En als toeval niet bestaat, maakt dat die transit over mijn horoscoop wel heel urgent!

Normaal denkende wetenschappers weten dan dat ze met zoveel varianten nog een lange weg hebben te gaan. Maar omdat ze uiteindelijk ook het periodiek systeem der elementen en de DNA code van zoveel soorten wisten te kraken geven ze moed niet op. Ze melden zich dan ook niet massaal op voor een snelcursus astrologie voor leken op een bijzondere school, zoals de door de vele gepresenteerde astrologische feiten verbijsterde leken plegen te doen. Ze verkiezen een meer betrouwbaar wait and see beleid, zoals ook alle verzekeraars doen. Want toeval mag dan niet bestaan voor astrologen, politici en andere influencers, het geloof in kansberekening voor iedere onderzochte empirische gebeurtenis is wel een meer solide bedrijfsmodel, dan het speculeren op de beurs met nog onbekende markten. Particuliere zorgverzekeraars willen weliswaar uw geboortedatum weten, maar ze baseren hun premies op uw leeftijd. Is dat een onredelijke leeftijdsdicrinatie?

De ouderenpartijen AOV en Unie 55+ zijn woedend over de discriminatie van ouderen door zorgverzekeraars. Ze hebben minister Borst (Volksgezondheid) gisteren om opheldering gevraagd. De senioren, die het vaak toch al krap hebben, moeten voor hun aanvullende ziektekostenverzekering vele tientjes per maand meer betalen.

Daarover werd heftig in het publieke domein gedebatteerd. Maar het is wel een empirisch feit dat naarmate u ouder wordt, u beslist meer kans maakt om medicijnen die u een langer een beter leven beloven zult consumeren. En moeten de jonkies die de door hun (voor)ouders veroorzaakte klimaatverandering veroorzaakt hebben, dan voor een lang en gelukkig leven van hun ouders met een toekomstig uitzicht op Amersfoort aan zee betalen? Ik weet het niet. Maar het is wel een goede morele kwestie. Enerzijds wens ik de massamoordenaar Putin een gewelddadige dood in Rusland toe, maar nog liever zie ik hem wegrotten in een gevang in Den Haag. Maar dat is slechts mijn persoonlijke opinie. Wie weet, steekt het door de goden beschikte verhaal wel heel anders in elkaar.

Maar als astrologen alleen maar zouden gaan kijken naar de combinaties van zeven persoonlijk planeten in teken - we omzeilen dan het lastige huizenprobleem, dan hebben we wel met 12 tot de macht 7 is 35.831.808 combinaties te maken. Die een holistisch astroloog natuurlijk wel eventjes van elkaar zou moeten onderscheiden. Maar is dat niet teveel van een gewoon mens gevraagd? Ja, maar Uranische astrologen hebben daar geen moeite mee. Ze overzien met hun intuïtie wel even in een subliem ogenblik uw hele individuele plaatje. Althans, dat zeggen ze. Maar met welke p-waarde?

Overzien al die astrologen en populisten wel het hele plaatje? Nee, natuurlijk niet. Maar bluffende astrologen en populisten, die het hele plaatje via deductie en de symbolische associatie van hun mythen wel menen te kunnen reconstrueren, hebben natuurlijk wel een strategisch voordeel op degenen die nog niet zo ver zijn. En hun advocaten hanteren dan de wettelijk gezien geaccepteerde vertragingstactieken in het justitiële proces, om de corrupte gang van zaken in hun eigen verleden te verdraaien. Want ook nog onbewezen criminele hebben het recht op privacy en hun vrije uiting van mening. En zeker als ze hun meningen ook nog eens op hun publiek kunnen afstemmen. Zo voelt de vage slogan Make America great again (Maga) goed aan voor een Trumpist. En En wat dat magische denken in de praktijk betekent mag iedereen voor zich zelf uitmaken.

Astrologen en politici speculeren er doorgaans maar wat op los op een manier die onnavolgbaar is voor normaal denkende mensen: Ik weet dit. Ik zag dat. Ik concludeer aldus. En ik steek mijn hoofd op het juiste moment in het zand voor de andere gevonden feiten. En bewijs dan maar eens dat mijn beleving niet klopt! Die drogreden heet in het filosofisch jargon Omkeren van de bewijslast. En dat is niet toevallig het omgekeerde van het Wie stelt, die bewijst principe waar gewone mensen zich aan moeten houden, als ze iets beweren dat voor andere mensen nog niet zo vanzelfsprekend is. Maar gekken en dwazen gebruiken logische termen als dus, logisch dat en zie je wel vooral als stopwoorden. Want na hun verificaties willen ze niet verder denken. Laat staan dat ze nog gerechtelijk of statistisch onderzoek naar hun beweringen willen laten doen. Voor hen is de zaak dan afgedaan: Case closed. Take it or leave it. Ik heb nu een goede smoes. En bewijs maar eens dat mijn bewering niet klopt.

Met fact checking kunnen vooroordelen gemakkelijk weersproken worden. Omdat de aanname dat bepaalde zaken met elkaar gecorreleerd zijn, nog wel met statistisch onderzoek moet worden aangetoond. En doorgaans gaat het in individuele gevallen om vrij zwakke statistische tendensen. Als er al rationele controlegroepen voor te bedenken zijn.

Maar voor gelovigen in iets gaat het om hun nogal wiedes achtergrondkennis die alleen nog maar hoeft te worden toegepast. Die bewust verkozen irrationaliteit maakt met dogma's opgevoede gelovigen tot ongeneselijke betweters. Maar binnen hun geloofsgemeenschap hebben die geloofsartikelen rechtsgeldigheid volgens de drogreden: Het is zoals het is. Daarom geloven we daar nu eenmaal heilig in. En wie dat betwijfelt wordt door onze gemeenschap van gelovigen op het internet wel terecht gesteld of verbannen. Want aan de waarheid van ongelovigen hebben we niets.

Maar dat zoiets al in uw bijbel, catechisatie-, geschiedenis- of astrologieboek stond, is tegenwoordig voor een seculiere onafhankelijke rechter geen afdoende bewijs meer. Hij mag volgens de grondwet niet meer zomaar discrimineren. Het gaat bij een rechtszitting primair om de gevonden feiten, en niet meer om een persoonlijke mening van een rechtsindividu, inclusief uw kerk of staat. Barbertjes, vermeende heksen en allochtonen worden dus niet meer vanzelfsprekend veroordeeld.

En dat principe geldt ook voor de moderne astrologie, waarin geen bewezen benefic en malefic planeten meer bestaan. Empirische wetenschappers hechten daarom waarde aan p-waarden, maar astrologen menen dat toeval niet bestaat. Beide zienswijzen hebben hun mogelijkheden en beperkingen. En zo ontstaat aldoor een spanningsveld tussen de u aangeleerde kennis (Sollen) en de in het hier en nu gevonden fenomenen (Sein).

We hebben een gemeenschappelijke taal, grammatica en uitgangspunten nodig om met elkaar te kunnen communiceren. Maar er bestaan vele talen en dialecten en daarmee gerelateerde gecorreleerde zienswijzen (paradigma's). En het zijn de uitgangspunten van de astrologie die u zich na het lezen van veel astrologische geschriften of cursussen eigen hebt gemaakt. Dat zou toch geen weggegooid geld en verspilling van uw tijd mogen zijn. Zoiets moois laat je niet zomaar vallen. Ook al klopt het niet. U begeeft zich dan in de donkere nacht van de ziel:

Donkere nacht van de ziel is een metafoor die de spirituele ervaring beschrijft van iemand die een fase in zijn leven doormaakt waarin hij zich door iedereen verlaten voelt, zonder hoop op een betere toekomst. Deze aan depressie verwante gevoelens ervaart de persoon als een crisis van geestelijke identiteit. Verschillende spirituele tradities zoals de christelijke mystiek verwijzen naar deze ingrijpende en louterende ervaring.

Wat blijft er van u over als u uw bijgelovige ideeën loslaat? En als u net als een kind weer open voor alle gevonden feiten staat? We zien dan volgens Kabbalisten het hier en nu van de zevende dag verschijnen, waarin u volop mag fantaseren en dagdromen over wat er later op de onmogelijke achtste dag van de week nog komen zal.

Psalm 82/10/1 vers 6, noemt de op de zesde dag geschapen mensen gelijk goden. Dat is onze potentie om het met Dane Rudhyar te zeggen:

6 Ik heb wel gezegd: Gij zijt goden; en gij zijt allen kinderen des Allerhoogsten;
7 Nochtans zult gij sterven als een mens; en als een van de vorsten zult gij vallen.
8 Sta op, o God! oordeel het aardrijk, want Gij bezit alle natiën.

Maar vergeet de wijze lessen van de voorgaande verzen over uw omgang met de minder bedeelden niet:

2 Hoe lang zult gijlieden onrecht oordelen, en het aangezicht der goddelozen aannemen? Sela.
3 Doet recht den arme en den wees; rechtvaardigt den verdrukte en den arme.
4 Verlost den arme en den behoeftige, rukt hem uit der goddelozen hand.
5 Zij weten niet, en verstaan niet; zij wandelen steeds in duisternis; dies wankelen alle fondamenten der aarde.

En blijf altijd bescheiden. Want hoogmoed komt voor de val zoals het verhaal van Icarus ons al leerde.Combinaties van huis en planeet

> Top <

Het probleem van de door ons berekende gemiddelde profielen van alle AB schilders was, dat ze maar weinig van de verwachte waarden in willekeurige steekproeven verschilden. Vijftien procent meer of minder dan verwacht, maakt in een individueel geval niet zoveel uit. En zeker niet als dat percentage ook nog eens vertroebeld wordt door de bemonsteringsfout.

U zou daarom wel eens willen nagaan in welke mate de horoscoop van een superieur schilder verschilt van het gemiddelde astrologische profiel van een schilder of van een doorsnee mens. Maar op een enkeling kunt u geen empirische regel baseren. Welke horoscoop moet u dan als iconisch beschouwen? Die van Rembrandt, Van Gogh of Salvador Dali? Daarover zullen astrologen en kunstcritici in de loop der tijd altijd van mening verschillen.

U moet dus wel een andere keus maken om objectief en ter zake te kunnen zijn. U zou bijvoorbeeld uw onderzoek kunnen beperken tot de makers van schilderijen die volgens het veilinghuis Sotheby de laatste 40 jaar meer dan een miljoen euro per stuk opbrachten. Dat zijn in de ogen van deze wereld beslist geen kleine schilders. De geboortedata van die succesvol gebleken schilders zoekt u in de ADB op en u vergelijkt ze met wat in de gehele ADB gevonden werd of met de minder bedeelde ADB schilders. En wat treft u dan aan? U ziet verschillen. En misschien herkent u een astrologisch patroon in de getallen. Maar zijn die verschillen ook statistisch gezien relevant? En zo ja, wat is hun impact? Daarover ging de discussie over het Mars effect:

Het Marseffect verwijst naar een gerapporteerde statistische correlatie tussen atletische uitmuntendheid en de positie van de planeet Mars ten opzichte van de horizon op het tijdstip van iemands geboorte.

Vriend en vijand van de astrologie waren het er over eens dat de gevonden effecten niet zo indrukwekkend waren. U kunt met die waarden nog niet de geboorte van een topsporter voorspellen. Andere niet van het juiste geboorteuur afhankelijke empirische factoren spelen een veel grotere rol. Hoezo dan, zou u met astrologie zoiets kunnen verklaren, laat staan op individueel niveau kunnen voorspellen?

Maar door kleine afzonderlijke effecten te combineren, die allen dezelfde kant uitwijzen, kunt u misschien tot meer betrouwbare uitspraken komen. En dat is wat astrologen ook doen, als ze het hele astrologische plaatje scannen op astrologische indicatoren voor een bepaalde zaak. Ze zoeken dan naar een potentiële interactie tussen langdurig werkzame astrologische factoren in de geboortehoroscoop en kortstondige verstoringen in dat evenwicht door transiterende planeten. En als in meerdere opzichten de sterren voor u ongunstig staan kan het wel eens mis gaan.

Zo ontstond de watersnoodramp van 1953 twee dagen na volle maan door extra hoog opgestuwd water, dat niet meer zakte tijdens eb vanwege een door een storm veroorzaakte stuwing in het Engelse kanaal :

Het is de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953. Twee dagen na volle maan. Het KNMI spreekt in haar voorspellingen van een noord-noordwesterstorm met een windkracht 11 tot 12 en ‘gevaarlijk hoog water’. De vloed van 05.00 uur is bovendien een springvloed (giertij). Toch denken veel mensen dat het wel mee zal vallen. Ten onrechte.
De eb – om 22.30 uur moet het volgens de watertabellen laag water zijn – blijft uit. Het water zakt niet, maar blijft staan. De harde noord-noordwesterstorm stuwt het water van de Noordzee op in de richting van het Engelse kanaal. Al voordat het vloed is gaat het op veel plaatsen mis. Om 02.00 uur komt het water voor het eerst over de dijken en vloedplanken.

Een astrologisch effect als het Mars effect mag dan wel klein zijn, maar als de positie van Mars in uw horoscoop aldoor invloed uitoefent op uw leven, kan dat uiteindelijk wel van belang zijn. Net zo goed als een paar procenten meer of minder winst bepalend kunnen zijn voor het overleven van een bedrijf. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het vlindereffect in niet-lineaire systemen, waartoe we de mens en zijn klimaat ook mogen rekenen.

Het vlindereffect is de sterke gevoeligheid van systemen voor verschillen in beginvoorwaarden. Bij niet-lineaire systemen met een grote gevoeligheid kan de afwijking met elke stap exponentieel toenemen. De term wordt gebruikt om een aantal chaotische fenomenen te omschrijven. Het vlindereffect speelt dan ook een belangrijke rol binnen de chaostheorie.
De naam is gebaseerd op een metafoor die in 1961 werd gebruikt door Edward Lorenz om aan te geven dat de vleugels van een vlinder in Brazilië maanden later een tornado in Texas zouden kunnen veroorzaken.
Systemen die eigenschappen van het vlindereffect hebben, en zich dus 'chaotisch' gedragen, zijn onder meer de beurshandel en de atmosfeer.

Maar als u een beroep moet doen op een paar verdachte vlinders om een storm te verklaren, dan hebt u nog wel een empirisch probleem. Pas als u het hele systeem goed kent, dan kunt u spreken van de druppel die de emmer liet overlopen. Of de laatste muskusrat aanwijzen die de dijk ondergroef. Maar dat verloopt zelden in een dag. De emmer was immers al langer vol en de rat die u bij de dijk aantrof was slechts een rat uit vele generaties.

Kortom: kleine effecten zijn van belang als u kunt aantonen dat ze langdurig doorwerken of gezamenlijk iets doen. En als u het mechanisme kent, kunt u net als de belasting- en intelligentiediensten via slimme algoritmen op zoek gaan naar oplichters en boeven. Maar met dat denken in combinaties gaat het ook wel eens mis. Hoe dat komt, zullen we zo zien.

Omdat planeten volgens astrologen anders uitwerken in huis en teken hebben we van 1902 schilders de combinaties van planeet in teken en huis bestudeerd. Want wellicht leidt een specifieke combinatie van schijnbaar random verdeelde astrologische factoren wel tot een evident astrologisch resultaat. Maar dat kunt u uit de kruistabellen van de afzonderlijke factoren nog niet afleiden.

Het gaat om 144 combinaties per planeet. De gevonden waarden verschillen van 2 voor Zon in Stier en huis VI (effect 0,21, p = 0,43 %) tot 28 voor Zon in Tweelingen en huis XI (effect 1,37, p= 6,3 %). En dergelijke grote verschillen lijken wel de moeite waard te zijn.

Maar hoewel de daarbij horende effectgroottes (0,21 - 1,37) groot zijn, zijn ze dat statistisch gezien nog niet. Want zoals u op het plaatje rechts kunt zien, zijn bij een kans van 1/144 en n is 1902 de waarden van 7 tot en met 21 niet significant met een alpha van 0,05 en zijn slechts de waarden 0-4 en 24 en hoger significant met een alpha van 0,01. En daar komt de variantie door de langzame en snelle huizen in de praktijk nog eens over heen, zodat de uiteindelijk gevonden effecten en hun p-waarden niet meer zo indrukwekkend zijn.

Met gebruik van de ADB als controlegroep, was de lage waarde 3 voor Zon in Leeuw en huis III (effect 0,27, p=0,40 %) het meest significant. Zon in Steenbok en in huis VII (effect 1,74, p=3,06 %) en Zon in Schorpioen en huis VII (effect 1,73, p=2,72 %) scoorden het hoogst.

Zoals u ziet wijken de effectgroottes en p-waarden van 2 en 3 flink af van de 0,02 en 0,07 % van de binominale distributie met een p is 1/144, maar dat kwam omdat in de controle groep Zon in Stier en huis II (371/55047) en Zon in Leeuw en huis III (326/55047) ook lager scoorden.

Het is duidelijk dat als we belangrijke astrologische factoren combineren, de effectgroottes steeds meer van elkaar gaan verschillen. Maar gebeurt dat ook op astrologisch verklaarbare manier? In de zin dat we bij de uitschieters een reeks bekende astrologische indicatoren aantreffen die allemaal dezelfde richting uitwijzen? Nee, dat is niet het geval. Want de gevonden afwijkingen zijn met de bemonsteringsfout te verklaren.

Maar u kunt op basis van dit onderzoek wel veel beter speculeren dan de astrologieboeken doorgaans voor u doen. Astrologieboeken gaan immers uit van onbewezen aannames. Maar u kunt nu uitspraken doen op basis van echt empirisch onderzoek. En hoewel daar niet dezelfde boodschap uitkomt als op zondag vanaf de kansel, is dat wel zo boeiend.

Wilt u met uw creatieve Zon in Leeuw een beroemd schilder worden dan kan die Zon beter in het tiende huis dan in het derde huis staan. Astrologisch gezien is dat wel logisch, want met Zon in III zult u natuurlijk alleen maar bij uw buren roem oogsten. Voor een Zon in Tweelingen scoren het elfde huis (28) of twaalfde huis (25) beter onder schilders. Maar de effect waarde van Zon in Tweelingen in XII valt tegen. Dat is maar 24% beter dan verwacht met een p-waarde van 16,37 % . En dat kwam doordat de controlegroep ook hoog scoorde voor Zon in Tweelingen in XII.Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqu

Pisces

Total

Sun in

H1

17

17

12

7

14

11

17

9

21

19

17

23

184

H2

12

12

9

5

13

18

14

12

18

12

15

19

159

H3

15

14

9

13

3

8

15

16

19

20

18

23

173

H4

16

14

10

7

15

8

21

8

11

16

13

18

157

H5

12

16

6

12

12

15

16

18

16

15

14

14

166

H6

12

2

15

6

6

10

15

12

8

14

16

13

129

H7

17

12

19

13

12

9

10

16

6

15

9

9

147

H8

16

14

22

13

14

13

7

5

4

9

8

15

140

H9

10

12

17

15

14

8

12

9

10

14

9

18

148

H10

19

13

14

15

25

11

8

8

7

7

11

10

148

H11

14

20

28

16

15

10

10

9

6

4

15

17

164

H12

19

21

25

17

23

9

10

14

9

10

15

15

187

Total

179

167

186

139

166

130

155

136

135

155

160

194

1902

Hoewel de gevonden waarden enorm lijken te verschillen, zijn slechts twee waarden significant met een alpha van 0,01. En dat was in een tabel van 144 items te verwachten. Want 144/100 is immers 1,44, waarbij uitkomsten van 0 tot en met 3 (4) door toeval zijn te verwachten.Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqua

Pisces

Total

Sun in

H1

33,84

21,09

49,33

-19,97

49,06

-27,45

44,07

-5,98

22,33

50,26

-50,74

11,33

177,17

H2

-33,16

-48,28

-39,21

-9,66

40,30

19,71

-44,80

-22,87

53,20

-7,00

-39,30

16,27

-114,81

H3

35,22

31,34

-39,21

30,96

-0,40

-17,64

37,39

42,44

19,94

21,94

36,94

2,03

200,97

H4

18,84

12,90

41,50

-35,45

14,19

-15,72

2,16

-11,10

-26,26

-51,81

-36,62

18,15

-69,21

H5

41,93

3,90

-19,53

20,85

27,03

10,33

30,25

9,04

31,60

40,68

42,22

41,84

280,15

H6

35,34

-0,43

3,63

-18,93

-20,45

-44,46

27,53

-45,60

-10,59

39,94

36,78

-54,35

-51,59

H7

10,96

-33,16

16,98

-41,78

-38,27

-18,21

-42,43

2,72

-22,39

3,06

-45,08

-35,65

-243,24

H8

25,68

-48,72

4,73

-31,49

-49,08

-53,59

-26,07

-14,90

-12,92

-52,14

-39,11

22,96

-274,64

H9

-20,69

-28,76

53,27

52,72

51,68

-15,72

50,15

-41,68

34,24

4,09

51,94

4,54

195,78

H10

37,32

-16,56

-20,90

-15,49

5,78

-29,00

-12,95

-23,85

-28,24

-16,71

-29,95

-16,18

-166,72

H11

-40,66

32,14

6,29

-21,49

-24,64

-13,55

-22,85

-26,43

-15,64

-2,55

19,62

33,18

-76,58

H12

21,25

29,68

16,37

-30,33

17,89

-3,79

-15,75

34,29

-48,57

50,99

27,19

-52,60

46,63

Total

165,88

-44,87

73,26

-120,05

73,11

-209,08

26,70

-103,93

-3,30

80,75

-26,10

-8,46

-96,10

Bij twijfel is het goed om naar de Cohen's D effectwaarden te kijken. Die geven een wat ander beeld omdat ook de variantie meegewogen wordt. Wat is een enorm (huge) effect? Dat zijn waarden groter dan 2. Die worden in TkDbAstro met een min teken voorafgegaan als het om een negatieve correlatie gaat.

Cohen


Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aquarius

Pisces

Total

Sun in

H1

0,51

0,88

0,10

-0,83

0,11

-0,73

0,24

-1,63

0,93

0,08

-0,15

1,44

0,94

H2

-0,66

-0,24

-0,45

-1,25

0,34

1,06

-0,34

-1,01

-0,00

-1,92

-0,51

1,23

-3,74

H3

0,41

0,48

-0,36

0,48

-1,96

-0,87

0,36

0,25

0,88

0,84

0,40

2,06

2,98

H4

1,01

1,16

0,28

-0,49

1,15

-1,12

2,32

-1,35

-0,84

-0,14

-0,56

1,10

2,52

H5

0,39

2,44

-1,21

1,12

0,89

1,80

0,89

2,08

0,83

0,47

0,40

0,42

10,52

H6

0,46

-2,19

1,81

-0,94

-0,89

-0,33

0,73

-0,31

-1,43

0,37

0,48

-0,08

-2,31

H7

1,52

-0,71

1,30

-0,45

-0,55

-1,18

-0,41

2,12

-0,88

2,00

-0,33

-0,58

1,84

H8

0,66

-0,19

1,71

-0,60

-0,18

-0,08

-0,61

-0,84

-0,84

-0,12

-0,36

0,71

-0,74

H9

-1,16

-0,90

0,00

0,02

0,06

-1,29

0,11

-0,44

0,50

1,89

0,06

2,12

0,98

H10

0,37

-1,01

-0,88

-1,11

1,62

-0,59

-0,98

-0,65

-0,52

-0,81

-0,56

-0,93

-6,04

H11

-0,30

0,44

1,43

-0,77

-0,66

-0,88

-0,62

-0,52

-0,68

-1,17

0,63

0,38

-2,71

H12

0,76

0,57

1,03

-0,62

0,94

-1,54

-0,91

0,38

-0,17

0,05

0,54

-0,09

0,94

Total

3,98

0,73

4,77

-5,45

0,87

-5,75

0,79

-1,91

-2,22

1,55

0,05

7,79

5,18

Maar hoeveel van deze enorme effecten waren vooraf al in een tabel met 144 gemeten waarden door de bemonsteringsfout te verwachten? En hoe groot moet bij data-mining een Cohen's D effect zijn voordat u alarm slaat? Die vraag kunt u ook empirisch onderzoeken. Bijvoorbeeld door Cohen's D waarden te onderzoeken die er beslist of op zijn minst vrij zeker toe doen. Maar Cohen's D effecten van vier of meer als bij dat slechts matig (Effect grootte 1,33, ci 1,20-1,46) werkzame medicijn dat elders werd besproken zien we niet.

En dat laatste pleit statistisch gezien beslist tegen de aanwezigheid van relevante astrologische effecten, ook al zult u die wel zien. Zon in Stier in het 5e huis van de creativiteit (1,65) doet het beter voor een schilder dan Zon in Stier in V1 (0,21). Want die laatste zou wel eens een huisschilder kunnen zijn. Zou Zon in Tweelingen en huis V (effect size 0,66, ci 0,12 - 1,10, p = 13,9%) het duidelijk beter doen onder schrijvers (n is 10349)? Nee, dat blijkt maar minimaal het geval (effect grootte 1,02, ci 0,76-1,28, p=45,0 %).

Effect


Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sag

Cap

Aqu

Pisces

Sun

in

H1

1,13

1,25

1,03

0,68

1,03

0,80

1,06

0,59

1,21

1,02

0,97

1,32

H2

0,84

0,94

0,85

0,54

1,10

1,26

0,92

0,78

1,00

0,64

0,90

1,29

H3

1,13

1,17

0,85

1,18

0,27

0,69

1,11

1,07

1,24

1,22

1,10

1,61

H4

1,29

1,41

1,11

0,80

1,37

0,67

1,64

0,63

0,79

0,97

0,87

1,27

H5

1,09

1,65

0,66

1,32

1,24

1,45

1,17

1,42

1,15

1,09

1,08

1,08

H6

1,15

0,21

1,70

0,65

0,67

0,90

1,20

0,92

0,62

1,10

1,11

0,98

H7

1,40

0,84

1,28

0,90

0,87

0,71

0,89

1,73

0,68

1,74

0,90

0,83

H8

1,21

0,95

1,48

0,84

0,95

0,97

0,73

0,59

0,53

0,95

0,84

1,25

H9

0,74

0,81

1,00

1,00

1,01

0,67

1,03

0,87

1,18

1,70

1,02

1,56

H10

1,10

0,74

0,78

0,75

1,41

0,81

0,64

0,73

0,75

0,66

0,81

0,70

H11

0,90

1,13

1,37

0,80

0,81

0,68

0,75

0,77

0,62

0,39

1,29

1,14

H12

1,23

1,14

1,24

0,85

1,24

0,55

0,70

1,14

0,92

1,03

1,20

0,97

Total

13,20

12,24

13,36

10,32

11,96

10,14

11,84

11,24

10,70

12,50

12,09

14,01

Waar u steeds het best naar kan zoeken zijn typische astrologische patronen. Want die worden waarschijnlijk niet door toeval bepaald. Maar bedenk wel dat de ogenschijnlijk grote effectwaarden die we hier aantroffen vrijwel altijd door de bemonsteringsfout kunnen worden verklaard.

Huisheren

> Top <

We hebben ook huisheren onder Placidus en ander huizensystemen onderzocht. Hieronder ziet u de resultaten voor het het traditionele Placidus huizensysteem met de zeven klassieke planeten die de astroloog Morinus gebruikte. We zien zeven statistisch significante waarden (Binomial P < 2,5%) die allen nabij de verwachte waarde liggen. In een kruistabel van 144 waarden is dat precies de verwachte waarde 144/20 is 7,2. Die vinding pleit tegen een voorspellende waarde van dit huisheren systeem. Want de hier aangetroffen waarden komen perfect overeen met die van een willekeurige steekproef uit de ADB zoals door de bemonsteringsfout mocht worden verwacht.

Traditional House Rulership

Effect size

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12


Lord 1

0,99

1,12

0,95

0,92

1,14

1,02

0,91

1,04

0,84

0,96

1,08

1,05


Lord 2

1,09

1,01

0,98

1,07

1,15

1,04

1,04

0,93

0,79

1,01

0,97

0,95


Lord 3

1,03

1,00

1,04

1,08

1,04

0,96

0,97

1,08

0,97

0,96

0,91

0,98


Lord 4

0,98

1,06

1,03

1,04

1,09

0,97

1,02

1,08

0,92

0,90

1,05

0,89


Lord 5

0,92

1,02

0,97

1,08

1,07

1,01

0,99

1,00

0,94

0,94

1,11

0,95


Lord 6

1,00

1,07

1,03

0,94

1,11

1,13

1,00

0,94

1,03

0,87

0,85

1,03


Lord 7

1,01

1,00

1,11

1,08

1,03

0,95

0,99

0,89

1,04

0,89

1,03

0,96


Lord 8

0,94

0,99

1,15

1,06

1,00

0,98

0,90

1,01

1,04

1,06

0,95

0,92


Lord 9

0,96

0,89

1,14

0,98

1,14

0,99

0,99

0,94

0,97

1,05

1,05

0,89


Lord 10

1,08

0,98

0,98

0,97

1,04

1,01

0,97

1,08

1,09

1,02

0,90

0,90


Lord 11

0,92

1,13

0,96

0,89

1,18

1,10

1,08

0,94

0,90

0,99

1,02

0,89


Lord 12

0,89

1,17

1,07

1,02

0,94

1,03

0,90

0,95

0,93

1,02

1,09

0,98


Total

11,81

12,44

12,41

12,13

12,94

12,18

11,76

11,90

11,46

11,65

12,00

11,41


Binomial P (%)

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

Lord 1

-44,24

6,91

-25,92

-15,35

4,20

42,54

-12,81

29,38

-1,71

-28,36

15,08

26,32

Lord 2

11,07

44,19

-39,98

21,23

3,52

33,44

31,90

-20,36

-0,22

47,45

-33,62

-27,94

Lord 3

33,24

50,24

30,17

15,71

34,21

-32,14

-38,09

16,28

-36,59

-29,21

-10,37

-41,03

Lord 4

-39,17

20,81

36,82

33,55

12,96

-38,40

42,83

16,14

-16,06

-9,10

26,38

-6,23

Lord 5

-16,15

41,92

-34,12

15,10

19,15

46,91

-48,11

50,58

-22,20

-21,25

6,49

-28,08

Lord 6

-51,27

16,22

33,59

-22,18

7,52

5,89

50,48

-22,95

36,96

-3,78

-2,17

32,64

Lord 7

47,68

-50,85

6,90

14,77

34,76

-26,84

-48,70

-8,57

30,09

-7,57

34,86

-31,96

Lord 8

-20,59

-45,23

2,48

20,83

49,30

-41,99

-10,35

44,56

32,18

23,37

-25,85

-15,24

Lord 9

-33,27

-7,50

3,73

-43,41

3,38

-48,10

-49,03

-21,66

-36,63

27,67

25,18

-6,85

Lord 10

15,06

-40,30

-42,76

-35,73

32,80

48,41

-34,75

15,58

14,05

40,43

-9,58

-10,86

Lord 11

-16,48

4,40

-29,91

-9,48

1,29

10,99

17,33

-24,13

-10,70

-46,96

41,55

-7,94

Lord 12

-7,00

1,91

19,04

43,49

-24,12

34,35

-11,55

-29,23

-19,84

39,21

11,96

-42,49

Total

-121,13

42,72

-39,95

38,54

178,97

35,06

-110,86

45,61

-30,66

31,89

79,90

-159,69

Het grootste effect is voor Heer XI in V (1,18): De activiteiten van het elfde huis dienen die van het vijfde huis, dus vriendschappen dienen hobby's, creativiteit, zelfexpressie, kinderen en dergelijke. Heer XII in II (1,17) scoort ook wat hoger: Twaalfde huis aangelegenheden staan in dienst van de zekerheden van het aardse bestaan. Dus aan dat mooie schilderij van die ondergaande zon wilt u wel wat verdienen. En tenslotte zien we Heer VIII in III, die diepgang zoekt in contacten.

Voor de liefhebbers zijn huisheren ook door TkAstroDb uitgewerkt onder de kopjes: Detailed Traditional Rulership en Modern House Rulership.

Voor het traditionele systeem zijn de koppelingen wel duidelijk. Mars is zowel de heer van een huis met een Aries cusp (Mars +) als van een huis met een cusp in Schorpioen (Mars -). Het plus of min teken heeft te maken met het teken van het sterrenbeeld aan de cusp, maar het gaat natuurlijke om dezelfde Mars. Dit is grotendeels om rekenkundige redenen zo gedaan. Want op deze manier blijven we 12x12 tabellen gebruiken.

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sagitarius

Capicorn

Aquarius

Pisces

Mars (+)

Venus (-)

Mercury (+)

Moon (-)

Sun (+)

Mercury (-)

Venus (+)

Mars (-)

Jupiter (+)

Saturn (-)

Saturn (+)

Jupiter (-)

Maar ik moet toegeven dat ik ongelukkig ben met de manier waarop de koppeling uitgevoerd is in het moderne systeem. Zoekt u naar Jupiter als de heerser van Boogschutter in het moderne systeem, kijk dan naar de waarden van Jupiter + in het traditionele systeem, want in deze variant van het moderne systeem is als heerser van Boogschutter voor Neptunus gekozen. Hetzelfde geldt voor Mars als heerser van Ram en Saturnus als heerser van Steenbok. De tweede rij laat de door TkAstroDb gebruikte koppeling van huiscusp teken en heerser zien, de laatste rij de door mij gewenste situatie (dit staat op mijn TkAstroDb wenslijst).

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sagitarius

Capicorn

Aquarius

Pisces

Pluto (+)

Venus (-)

Mercury (+)

Moon (-)

Sun (+)

Mercury (-)

Venus (+)

Pluto (-)

Neptune (+)

Uranus (-)

Uranus (+)

Neptune (-)

Mars (+)

Venus (-)

Mercury (+)

Moon (-)

Sun (+)

Mercury (-)

Venus (+)

Pluto (-)

Jupiter (+)

Saturn (-)

Uranus (+)

Neptune (-)

Mocht u meer suggesties voor verbetering tegenkomen, neem dan contact met de auteur op. Wilt u aan de ADB Research Group project meedoen dan kan dat ook via bovenstaande weg.

In dit moderne huisheren systeem waar Uranus, Neptunus en Pluto meedoen, maar Mars, Jupiter en Saturnus niet, zien we veel meer variatie. We zien 32 significante waarden met een alpha van 0,05, tegen 3-13 verwacht. Het aantal significante waarden met een alpha van 0,01 is is 13 of 14 en dat is veel hoger dan verwacht. Maar de effectwaarden schommelen nog steeds rond het gemiddelde. De laagste waarde is 0,72 (p = 0,00 %) voor Heer I in IX. De hoogste waarden zijn voor Heer 3 in V (effect 1,30, p = 0,03 %) en Heer 4 in V (effect 1,30, p = 0,04 %). Het vijfde huis van de creativiteit en spel is goed bezet, terwijl het zesde huis van werk en vlijt geen significante p-waarden bevat.

Modern House Rulership

Effect size

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

Lord 1

1,04

1,16

1,17

0,94

1,19

1,09

0,95

1,06

0,72

0,75

1,02

1,07

Lord 2

1,05

1,14

1,02

1,13

1,18

1,09

0,99

1,16

0,98

0,77

0,81

0,84

Lord 3

0,84

1,00

1,13

1,19

1,30

1,06

0,92

1,02

1,10

0,94

0,89

0,79

Lord 4

0,86

0,98

1,05

1,09

1,30

1,13

1,06

0,96

0,97

0,91

0,96

0,90

Lord 5

0,84

0,92

0,86

1,10

1,14

1,09

1,12

1,06

0,96

0,94

1,12

0,93

Lord 6

0,82

0,98

0,81

0,94

1,21

1,15

1,22

1,19

0,99

0,79

0,95

1,09

Lord 7

0,91

0,94

0,88

1,09

0,96

0,99

1,12

1,26

1,19

0,85

0,85

1,03

Lord 8

0,96

0,99

1,01

1,06

0,94

0,95

0,91

1,16

1,20

1,01

0,94

0,91

Lord 9

0,89

1,04

1,13

1,06

0,99

0,90

0,89

0,93

1,10

1,07

1,11

0,87

Lord 10

0,92

1,11

1,09

0,95

0,84

0,99

0,87

0,88

1,10

1,05

1,20

1,03

Lord 11

0,97

1,20

0,94

0,97

1,12

0,99

0,98

0,71

0,86

1,00

1,24

1,07

Lord 12

0,95

1,23

1,10

1,13

0,98

0,97

0,98

0,82

0,89

0,89

1,04

1,13

Total

11,04

12,68

12,19

12,66

13,15

12,41

12,00

12,21

12,05

10,97

12,13

11,67

Binomial P (%)

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

Lord 1

33,35

3,28

2,70

-23,55

0,78

13,76

-24,29

18,75

-0,00

-0,02

43,08

18,18

Lord 2

30,17

5,96

39,68

7,25

1,70

12,48

-47,86

1,70

-39,03

-0,02

-0,38

-1,89

Lord 3

-2,09

-51,67

7,34

1,44

0,03

23,85

-13,25

43,20

9,03

-20,75

-4,64

-0,14

Lord 4

-2,75

-40,42

28,55

16,89

0,04

6,09

22,21

-29,39

-35,75

-10,80

-27,46

-7,08

Lord 5

-1,16

-14,98

-3,97

12,36

5,59

14,60

7,16

23,04

-29,88

-20,41

4,55

-17,35

Lord 6

-0,50

-39,47

-0,58

-25,78

0,81

5,21

0,56

0,86

-44,18

-0,14

-28,51

10,80

Lord 7

-12,26

-22,90

-6,15

13,79

-30,91

-49,88

9,43

0,09

0,54

-1,72

-2,19

37,32

Lord 8

-29,55

-45,35

44,68

20,61

-22,21

-28,32

-15,23

3,99

0,60

47,53

-20,15

-12,57

Lord 9

-8,60

31,33

3,73

21,10

-44,82

-9,86

-8,03

-22,67

12,34

19,78

7,27

-4,38

Lord 10

-14,84

8,08

13,40

-27,00

-1,67

-47,18

-3,54

-6,84

12,20

27,02

0,59

36,98

Lord 11

-35,94

0,61

-24,27

-37,85

5,71

-45,90

-38,77

-0,00

-4,28

50,31

0,18

20,33

Lord 12

-27,56

0,38

11,91

5,01

-40,23

-37,34

-41,72

-0,31

-5,96

-8,10

31,99

5,42

Total

-71,72

-165,15

117,02

-15,74

-125,18

-142,48

-153,35

32,40

-124,38

82,69

4,34

85,60

Maar uit bovenstaande tabel kunt u niet opmaken welke planeten erbij betrokken zijn. Laten we daarom eens kijken naar de Cohen's d effectwaarden van de heren van het vijfde huis.

De traditionele indeling geeft de volgende Cohen's d waarden voor de huisheren van het vijfde huis onder schilders.

Lord V is

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

Total

Mars (+)

-1,29

0,75

0,93

0,23

0,24

0,35

-0,43

1,02

-0,88

0,04

-0,52

0,24

0,66

Venus (-)

-0,94

1,66

-0,49

1,18

0,74

-0,35

0,32

-0,49

0,11

-0,91

-0,23

-0,59

0,01

Mercury (+)

0,32

0,56

0,09

1,10

-0,81

0,29

-0,99

0,04

0,15

-0,60

-0,79

0,25

-0,38

Moon (-)

0,56

0,44

-0,64

0,37

-0,53

0,12

0,26

0,01

-0,14

-0,32

0,41

0,14

0,67

Sun (+)

0,11

-0,22

-0,21

-0,15

0,43

0,08

0,43

-0,38

0,82

0,00

1,49

1,00

3,40

Mercury (-)

0,50

-0,06

-0,33

0,15

1,23

-1,02

-0,37

-0,10

-0,66

-0,42

0,33

-0,57

-1,32

Venus (+)

-0,71

-1,07

0,14

-0,13

-0,27

0,53

-0,44

-0,70

0,39

-0,50

1,08

-0,68

-2,38

Mars (-)

0,11

-0,02

-0,18

1,43

0,36

-0,31

0,08

1,75

0,39

1,38

1,55

-1,76

4,78

Jupiter (+)

-1,37

-1,16

1,17

-1,89

-0,52

-0,11

-0,17

-0,32

-0,74

-0,02

1,78

0,68

-2,67

Saturn (-)

1,22

-1,65

-1,04

0,89

-1,56

1,47

0,76

-0,44

-0,68

0,54

-2,11

-0,17

-2,78

Saturn (+)

-0,65

-0,97

-1,36

-0,83

2,97

-1,00

1,11

-0,23

-2,08

-0,52

0,56

-0,34

-3,32

Jupiter (-)

-0,40

1,05

0,85

-1,51

0,11

0,72

-0,32

-0,39

0,04

-0,52

-0,11

0,07

-0,41

Het door TkAstroDb berekende Modern House Rulership van Heer V is als volgt:

Lord V is

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

Total

Pluto (+)

-0,13

-0,08

0,03

0,50

0,58

0,66

0,81

0,32

-1,39

-0,60

-0,33

-0,19

0,18

Venus (-)

-0,94

1,66

-0,49

1,18

0,74

-0,35

0,32

-0,49

0,11

-0,91

-0,23

-0,59

0,01

Mercury (+)

0,32

0,56

0,09

1,10

-0,81

0,29

-0,99

0,04

0,15

-0,60

-0,79

0,25

-0,38

Moon (-)

0,56

0,44

-0,64

0,37

-0,53

0,12

0,26

0,01

-0,14

-0,32

0,41

0,14

0,67

Sun (+)

0,11

-0,22

-0,21

-0,15

0,43

0,08

0,43

-0,38

0,82

0,00

1,49

1,00

3,40

Mercury (-)

0,50

-0,06

-0,33

0,15

1,23

-1,02

-0,37

-0,10

-0,66

-0,42

0,33

-0,57

-1,32

Venus (+)

-0,71

-1,07

0,14

-0,13

-0,27

0,53

-0,44

-0,70

0,39

-0,50

1,08

-0,68

-2,38

Pluto (-)

-0,72

-0,48

-0,70

-0,61

-0,16

-0,09

-0,03

0,15

0,61

1,48

1,54

0,79

1,78

Neptune (+)

-0,05

-1,50

-1,96

-1,33

-0,66

-0,12

0,58

0,44

0,25

0,56

2,03

0,33

-1,44

Uranus (-)

-1,10

-0,29

-0,98

0,82

1,74

0,11

-0,47

0,90

-0,84

0,02

-0,68

-1,17

-1,93

Uranus (+)

0,45

0,76

2,26

-0,17

-0,65

-0,88

0,97

-1,42

-3,25

-1,42

-0,45

-0,24

-4,03

Neptune (-)

-1,25

-0,54

1,25

0,52

0,68

0,77

0,42

0,96

1,72

-0,68

-1,99

-1,98

-0,13

De door mij gewenste koppeling is als volgt:

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sagitarius

Capicorn

Aquarius

Pisces

Mars (+)

Venus (-)

Mercury (+)

Moon (-)

Sun (+)

Mercury (-)

Venus (+)

Pluto (-)

Jupiter (+)

Saturn (-)

Uranus (+)

Neptune (-)

We vervangen daartoe Pluto (+) door Mars (+), Neptune (+) door Jupiter (+) en Uranus (-) door Saturn (-) in bovenstaande tabellen:

Lord V is

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

Total

Mars (+)

-1,29

0,75

0,93

0,23

0,24

0,35

-0,43

1,02

-0,88

0,04

-0,52

0,24

0,66

Venus (-)

-0,94

1,66

-0,49

1,18

0,74

-0,35

0,32

-0,49

0,11

-0,91

-0,23

-0,59

0,01

Mercury (+)

0,32

0,56

0,09

1,10

-0,81

0,29

-0,99

0,04

0,15

-0,60

-0,79

0,25

-0,38

Moon (-)

0,56

0,44

-0,64

0,37

-0,53

0,12

0,26

0,01

-0,14

-0,32

0,41

0,14

0,67

Sun (+)

0,11

-0,22

-0,21

-0,15

0,43

0,08

0,43

-0,38

0,82

0,00

1,49

1,00

3,40

Mercury (-)

0,50

-0,06

-0,33

0,15

1,23

-1,02

-0,37

-0,10

-0,66

-0,42

0,33

-0,57

-1,32

Venus (+)

-0,71

-1,07

0,14

-0,13

-0,27

0,53

-0,44

-0,70

0,39

-0,50

1,08

-0,68

-2,38

Pluto (-)

-0,72

-0,48

-0,70

-0,61

-0,16

-0,09

-0,03

0,15

0,61

1,48

1,54

0,79

1,78

Jupiter (+)

-1,37

-1,16

1,17

-1,89

-0,52

-0,11

-0,17

-0,32

-0,74

-0,02

1,78

0,68

-2,67

Saturn (-)

1,22

-1,65

-1,04

0,89

-1,56

1,47

0,76

-0,44

-0,68

0,54

-2,11

-0,17

-2,78

Uranus (+)

0,45

0,76

2,26

-0,17

-0,65

-0,88

0,97

-1,42

-3,25

-1,42

-0,45

-0,24

-4,03

Neptune (-)

-1,25

-0,54

1,25

0,52

0,68

0,77

0,42

0,96

1,72

-0,68

-1,99

-1,98

-0,13

Valt nu alles op zijn plaats? Zitten er statistisch significant waarden tussen?

Biniomial p %

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

Mars (+)

-5,75

21,25

14,34

41,10

39,67

32,90

-35,16

16,37

-21,42

51,59

-29,09

39,22

Venus (-)

-7,86

1,83

-24,19

2,63

7,43

-26,06

33,20

-26,41

45,63

-4,22

-39,66

-13,26

Mercury (+)

36,08

22,93

46,64

1,59

-2,85

30,13

-7,52

50,91

42,89

-13,45

-6,18

35,22

Moon (-)

29,33

30,61

-18,93

30,25

-28,25

47,60

41,59

53,36

-49,46

-37,63

32,01

46,60

Sun (+)

46,19

-39,42

-40,84

-45,52

23,99

48,26

23,34

-24,88

4,34

53,90

1,54

11,47

Mercury (-)

25,55

-56,55

-38,28

45,84